Formasion masaz dan rezidans

Dan rezidansiel, nou ti ena enn zoli ti sesion formasion lor masaz pou bann ankadran.
Sa formasion la ti bien benefik pou bann mama dakey e pou responsab zenn. Odepar bann ankadran ti pe santi zot inpe zene pou fer masaz avk zot kamarad. Sosial finn les zot koz koze fer masaz. Apre finn dir zot kouma masaz ti ete kan koz koze e kan fer masaz touzour. Sertin responsab inn remarke ki latet pa dan masaz ti pe anvi fini vit avek sa, oubien ena ti pe gagn dimal.
Lerla sosial finn dir bann ankadran ki li invit zot pou met zot an group 3 e zot pou bizin mont enn zistwar, e dan zistwar la, zot pou bizin swazir bann form mazaz, kouma par exanp kan lapli tombe, kan nou per, ki son sa done e kouma nou ritme sa son la par enn masaz.
Nou kapav dir ki bann fami ti bien apresie pou rod lide e amenn bann diferan form masaz. Zot finn pran bien tigit letan pou fer enn ti zistwar. Kan sak group finn prezant so zistwar e form masaz. Zot finn santi zot vremem soulaze, ena finn mem rant dan zistwar la.
Sertin dir ki zot finn les zot anporte par zistwar e masaz ti zis mazik. Zot dir ki sa ed zanfan pou res atantif a bann zistwar e mem pou kalme zanfan pou ena enn meyer somey.
Responsab inn kapav trouv gran diferans kan fer enn masaz dan tapaz e fer enn masaz ki bien striktire avek enn zistwar ki akonpagn li.
Ankadran dir mersi a bann etidian danwa ki finn partaz sa zoli lexperians-la, ki pou servi nou dan nou vokasion avek zanfan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code