Formasion ordinater pou bann ankadran rezidansiel

Nou lorganizasion finn resevwar bann ordinater depi konpagni Leal, e koumsa, nou bann fami dakey e fwaye zenn finn benefisie sa zoli don.

Onivo rezidansiel, nou finn trouv bien inportan ki avan donn fami dakey sa zoli kado, ki nnou donn enn bon formasion pou bon itilizasion sa zouti la.
Nou finn anvi met lanfaz lor formasion ordinater, pou ki bann ankadran osi kapav ed bann zanfan kan pou servi lakaz, e zot pou pli arme pou donn enn bon explikasion a bann zanfan.
Nou finn organiz 2 sesion formasion lor diferan parti sa ordinater la, kouma montre lekran, cpu, souri. Nou finn osi met lanfaz lor ki manier brans bann difisil, kimanier nou pran swin e fer atansion a bann ti zafer, ki kan kase li vinn agasan e mem revinn ser pou repare.
Sak partisipan, sakenn son tour finn fer bransman ordinater. Sakenn finn pran prekosion pou met bann difil dan plas ki bizin. Apre sa premie formasion la, nou finn desid pou fer enn deziem formasion lor itilizasion souri.
Nou kapav dir ki sa formasion la finn fer dan bonimer. Nou finn kapav montre nou bann ankadran ki kan nou anvi nou reisi fer li. Sa formasion la finn donn bokou lasirans a bann ankadran pou gagn lanvi kontinie aprann bann nouvo zafer. Ankadran finn pran bokou plezir pou aprann bann nouvo kitsoz.
Nou dir osi enn gran mersi a Patricia Yue ki finn ede dan sa demars la e osi mersi a Jerry ki finn dispose pou montre bann ankadran ki manier manie enn ordinater.
Nou les zot apresie bann foto.
Sosial Rezidans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code