Formasion swin alternatif pou bann ankadran rezidans

Kouma toule semenn, nou pran enn tematik ou nou kontinie avans lor enn topik ki servi nou kouma zouti dan nou travay. Sekter rezidansiel pou pran enn lot tournir biento e nou pou travay plis avek bann fami vilnerab ki bizin sa kote lakonpagnman e latansion-la. Nou ankor pe fer fas a enn problem sistemik e nou antan ki lorganizasion sosial fode pa ki nou res insansib a sa.

Atraver bann formasion ki nou pe gagne, nou finn pran konsians bann tip fami ki ena ek so levolision dan la sosiete kot li kapav pran diferan form. Bann tip fami ki pli komin dan la sosiete se lafami nikler, la fami etandi, single-headed ou lafami rekonstitie. Nerport ki tip fami kapav fer fas a bann difikilte e ena plizier fakter relie a sa kouma lekonomi/travay, lasante, lanvironman/bann fleo, ledikasion e lanvironman fizik.

Nou’nn osi trouve ki ena 4 stil parantalite kouma permisif, neglizan, otoritatif e otoriter. Sak stil parantalite ena so bann karakteristik e inn demontre ki meyer stil parantaz se otoritatif kot ena demokrasi. Souvan defwa li difisil pou ki paran adopte enn stil parantalite otoritatif paski ena labsans pouvwar e lotorite kot sa pa amenn efikasite.

Sosializasion primer relie direk avek stil parantalite ki paran pou servi pou elve e ankadre zanfan. Bann ankadran existan dan sekter rezidansiel ena ankor preparasion pou fer pou fer fas a sa nouvo mision-la. Li pou enn challenge pou zot tou afin amelior kondision de-vi bann fami ki-nn sible, akonpagn zot ek zot zanfan dan zot sosializasion e revwar zot stil parantalite. Sa pou permet zot fer enn meyer swivi e redwir osi bann fleo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code