Friz tanporel dan gardri La valette

Dan gardri, CED La Valette, enn stazier ki sorti Danemark – Ida- inn gagn lide pou met anplas enn sistem lor white board pou afis bann diferan aktivite ki pou fer sak zour. Appel sa enn friz tanporel.
Ansam ek bann Carers, li finn tir foto bann diferan aktivite ki zanfan abitie fer, toulezur, apre inn plastifie bann foto la. Ena osi nomb zanfan/staff ki prezan sak zur.
So lobzektif seki sa permet bann paran kone kouma lazourne zot zanfan pou pase ek osi lerla dan tanto zot kapav koz ek zot zanfan. Sa permet enn dialog. Sa vinn bien fasil pou ena paran ki gagn difilkilte pou lir, pou li konpran ki aktivite pou fer par enn foto.

Stephanie
Carer

cedlv nur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code