Gathering sekter rezidansiel

Le 20 ziliet finn ena enn regroupman tou bann zenn rezidans e bann ankadran dan main centre, Terre de Paix. Lazourne finn komanse par enn rankont osifiel ant ankadran e zanfan ansam avek la direksion pou anons zot fermetir sekter rezidansiel e bann zenn pou bizin sifte dan enn lot sant si pena okenn mwanien e posibilite pou retourn kot zot fami dapre divers sitiasion.
Ti enn moman bien for e bien emouvan pou sakenn dant nou. Ena ki finn pran kouraz pou exprim zot ouvertman devan zot tou. Finn ena bokou tristes dan sakenn dant nou me finn res pozitif e finn deza prepar bann zennn lor zot tranzision ki pou fer biento. Ti ena osi bann partaz e temwaniaz depi bann ankadran e zanfan pandan zot parkour dan sekter rezidansiel.
Apre sa rankont ofisiel-la, bann zenn ti ant zot, ansam avek bann ankadran pou kontinie profite, zwe e partaz bann souvenir ant zot-mem. Ti ena enn ti animasion tou kot bann zenn ti santi zot bien epanwi dan zot lapo. Kan ler dezene finn aprose avek bokou preparasion e kordinasion, enn bon repa kalia poul ek so salad finn servi atab. Bann zenn e bann ankadran finn bien regale sirtou apre zot dezene, finn gagn enn ti deser lamous e salad fri. Deplis, ti ena osi enn enn ti qwiz ki finn organize par lakaz pou reponn bann kestion lor konesans zeneral. Ti ena enn bon lanbians e bann moman bien for ki pou res grave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code