Goute planeter La Plantation D `Albion Klib Med avek zanfan grouplider pou lekol Special Needs Atelie di Savwar Albion

Dan nou lekol Special Needs Atelie di Savwar Albion, le 21 Out 2023 nou bann zanfan grouplider ansam avek 3 animater ti invite a enn goute planeter lotel La Plantation Club Med, Albion. Bann zanfan ti bien eksite pou sa demi zourne-la. Laba nou finn gagn enn zoli lakey par bann tou staff La Plantation Club Med Albion akot vremem bann zanfan finn santi zot alez. Ti enn zoli moman partaz e rankont. Finn ena enn zoli parad akot finn ena enn zoli lanbians e tou dimoun finn partisipe.
Bann prezantasion ti bien fun e zanfan ti bien kontan pou ouvertir World Cup Tour e zot finn kontan gagn lasans partisip dan sa tournwa-la. Ti ena diferan aktivite kot zanfan ti ena swa pou zwe seki zot oule osi. Pandan mitan tou bann poz zanfan finn osi apresie bann goute delisie. Malgre ki zanfan pa finn ranport match, ti bien zenere depi lekip advers pou ofer nou bann zanfan koup-la. Ti enn zoli ti lazourne ranpli ek partaz ek lazwa.

Melissa Rughoo