Gran Vakans lafin lane 2017-ADS

Sorti Paran Zanfan-Animater enn gran sikse.
Nou kapav dir ‘Kat dan Enn, enn formil inovatris ki’nn mars a-mervey.
Etandone dernie semenn ti ena 2 konze, nou finn reflesi boukou kouma pou organiz sorti paran zanfan e vakans fin trimes 2017.
Koumsa ki lide pou fer sorti paran-zanfan lamer Choisy, ansam ek lezot aktivite inn fer so sime. Desizion pou nou amenn enn sanzman, olie enn vizit pedagozik kouma abitie, nou finn swazir pou ramenn plizir aktivite lor laplaz sa zour-la .
1.Remet kado nwel a tou zanfan an prezans zot paran e responsab.
2.Remet meday lor, larzan, bronz a premie, deziem e trwaziem zanfan gagnan zourne sportif ki ti deroule lor laplenn foutborl Albion, ki ti osi enn reysit.
3.Ti enn lokazion pou met an pratik sistem riward a zanfan ki finn ena enn kondwit egzanpler, ki li onivo:-edikatif, sportif, caring, korpere, lidership, enn prosesis ki viz atenn lezot zanfan dan le fitir.
4.Partisipasion paran zanfan dan 2 zwe fun, kot evidaman finn ena rekonpans a gagnan.
Anmemtan nou gard sa kote tradisionel pou zwenn paran pou enn 20 minit pou kominik plizir info, parmi larantre klas pou 2018. Finn osi prepar dosie ki kontenir travay zanfan a sak paran prezan. Sa finn permet paran pran konesans, lor prezans ek partisipasion so zanfan dan Latelie Di Savwar pandan tout lane.
Bis ti ranpli sa zour-la e van Terre De Paix finn vinn a-la-reskous.
Partisipasion ti otop, tou stazier ti prezan, tou animater finn reponn prezan dan tou sa preparasion-la.
Nou finn dezene ansam, ti ena finn al naze, termine ar sante ek danse.
Enn zourne extra extra.
Pou ADS
Anne-Marie Joly.
Nov 2017.

??????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code