Inisiasion kriket

Bann zanfan ads finn gagn lokazion aprann sa nouvo spor ki nou apel kriket la komansman
3em trimes. Apre bann rankont avek responsab Cricket Academy, tou zanfan finn komans swiv bann sesyon inisiasion. Bizin dir ki nou ti pe trouv sa bien difisil dan koumansman. Finn bizin bokou pasians ek perseverans. Avek coaching de Sid Afrikin, zanfan finn evolie avek presizion ek lintere pou sa spor la.
Natirelman ena zanfan ki pa ti interese. Lekip la finn travay pandan 3 semenn avan ki fer
enn seleksion 15 zanfan.
2 tifi avek 13 garson dan lekip ansam avek ankadran spor Ads finn met serye dan
lantrennman la.
Ena bann letap ki bizin metrize avan komans zwe. Lesofman,lans boul, gob boul. Ena bann
teknik ki bizin swiv pou zwe avek sa boul la. Laprantisaz servi raket ousi pa ti fasil, ena bann
regleman ki bizin respekte.
Finalman kan lekol finn rant an vakans, sa group 15 zanfan la ti al lor enn campus avek
Cricket Academy.
Lantrennman ti fer lor enn gran terin dan lenor kot ena osi lot lekol ki fer lantrennman.
Sa lantrennman la finn dire 3 zour de 9h30-12.00 dan Mapou, kot zanfan ti zwenn enn lot
lekol pou zwe ansam. Zot ti form enn bon lekip.
Pa ti fasil, lespas ti bokou pli gran. Fer bann lezersis, galope ek mem fer bann ti match
Football, zwe kriket ti ankor pli serye la. Li ti enn plezir get tou zanfan atantif, finn ena bokou
korperasion.
Nou espere avek tou nou leker kontinie sa spor la pandan plizier lane ankor.
Zot pou trouv nou dan bann foto.

Patricia Ramjeet
ADS
13 Novam 2017

gazon1

gazon2

gazon3

gazon4

gazon5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code