Inovasion Group Lider 3eme Trimes 2017.

Depi larantre mo kapav dir ki aktivite Group lider finn travers enn moman febles emosionel, me anmemtan finn ena moman for dan enn nouvo fason pou progrese.
Febles se depar 3 lider, Felicia, Antish, Damien, etandone zot ti dan group 16+.Alor sa finn kree enn vid parski zot ti bien aplike avek lexperyans ek model pou bann pli zenn.
Dan nou rankont nou finn deside pa zis fer konsta negatif, me nou plito rod enn
nouvo fason pou afis nou kouma Lider, fer zanfan ekout nou parol. Se koumsa ki lide finn vini pou inove atraver Poem ek Panse Dizour pandan Lasanble.
Presentation1 ads 1
Etandone gramatin zanfan dispose pou ekoute, kapte zoli mesaz ek konsey depi
zot kamarad, sa pe mars bien.
Se enn lexersis avek plizir lefe, motiv zanfan fer lektir, amenn kopi pou repete
lakaz, kre enn antred friendly, fer lespri travay , kouma rezim seki finn pase dan
lekol enn semenn, an enn panse pozitif.
Enn zoli demaraz. Aswiv.
Atelie Di Savwar
Anne-Marie
09 Oktob 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code