INTERVANSION DEPI MAURITIUS FAMILY PLANNING ASSOCIATION.

Mardi 24 Oktob, Atelier Du Savoir, ADS ti organiz enn Kozri edikatif special pou zenn garson ek tifi dan ADS. Kozri ti anime par Mme Shirley Phillipe,,responsab program dan Mauritius Family Planning Welfare Association (MFPWA).
Tem kozri ti sexialite e lasante reprodiktif bann zenn adolesan.
Zanfan ADS finn montre enn gran lintere pou size ki ti pe diskite. Pandan 1ertan 45 minit zanfan finn res akrose avek diferan kestion ki konsern direkteman bann zenn adolesan.
Dan enn langaz “Child Friendly,” Mme S. Phillipe finn abord plizir gran kestion kouma piberte, ladolesan ek bann sanzman fizik, garson kouma tifi. Finn ousi koz lor risk pou et aktif sexielman pandan zenn az. Finn ousi koz lor grosess non planifie pandan adolesans.
Mme S. Phillipe finn explik zanfan lor diferan tip kontraseption ki MFPWA met a-dispozision piblik.

Presentation1 ads 11Dan so prezantasion, reprezantan (MFPWA) finn abord problem lalkol, ladrog ek prostitision ki bann zenn fer fas.
Mme S.Phillipe finn afirme ki tou zanfan finn ekoute atantivman ek li pa finn rate pou adres problem HIV/ SIDA. Li dir ki prezervatif se sel metod ki kapav protez bann Zenn kont maladi sexsielman transmisib, HIV/SIDA e enn grosess non planifie.
Kozri (MFPWA) dan ADS finn enn bon lokazion pou permet zanfan prezan aprofondi zot konesans lor diferan laspe inportan pou enn bon devlopman nou bann Ado

Presentation1 ads 33

Georges Legallant

Pou ADS
26Oktob 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code