Intervansion ek vizit depi bann inspekter lapolis

Dan kad enn kour pou gagn grad inspekter, 17 polisie depi diferan landrwa ti fer enn intervansion Terre de Paix dan latelie di savwar. Sa demars la fer parti de zot kour kote sosial pou zot gagn zot sertifika.

Le 28 out 2016, ver 11h00, bann dimounn la finn arive ek finn komans fer konesans avek bann zanfan. Sa zour la nou finn demann bann inspekter la intervenir lor 2 tem ki preokip bann zenn zordi.
Enn inspekter ti koz lor sekirite lor larout, sirtou bann zanfan lekol kouma bizin konport zot, kouma marse lor lari. Finn fer bien resortir ousi ki zanfan bizin respekte bann lezot pieton ek bann sofer lor larout.
Konportman dan bis vizavi lezot pasaze. Kontroler, sofer , li ousi bien inportan pou ki tou dimoun dan bis vwayaz trankil.
Finn poz inpe kestion bann zanfan lor zot manier vwayaze dan bis, pa servi laport parderier pou desann dan bis. Finn pran exanp lor bann aksidan ki finn deza arrive, akoz neglizans sirtou bann zenn.
Inspekter inn dir ousi ki langaz ki servi dan bis fode pa grosie, fode pa fer tapaz dan bis ousi.
Deziem intervansion ti fer lor ladrog, sigaret ki pe fer ravaz parmi bann zenn.

1
Enn lot inspekter finn explik bien , kote nefas konsomasion ladrog ek li meyer si bann zenn kapav aret fim sigaret ousi.
Finn poz bann zanfan kestion lor zotmem , zot konportman, si zot fime ou pa, kouma zot santi zot apre, si zot adik a sigaret, si zot anvi arete ek ki zot panse bizin fer. Ti ena bon partisipasion ek interaksion.
Ver 12.00 tou dimoun finn dezene ansam, enn bon briyani ki finn amene par sa bann inspekter lapolis la.
Ena zanfan depi ADS finn sante pou met enn ti lanbians.
Lazourne ti bien pase. Bann inspekter la finn fer plis konesans ek lorganizasion,s taff prezan finn explik inpe seki Terre de Paix fer.

Patricia Ramjeet Date;28.08.16
ADS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code