KANPE ZANFAN ADS DAN SANT KREATIVITE MAHEBOURG

Diziem  Edision ‘Viv kolektivman ‘Atelye Di Savwar (ADS) pou  2iem  trimes 2016  finn  fer  Vandredi  le 22 zilyet  ziska  lindi 25 Zilyet.  Pandan kat zour zanfan finn res ansam sou responsabilite animater ADS. Parey kouma bann  lane avan,kapav kalifie sa 10iem edision la kouma enn sikse.Tou zanfan prezan finn bien partisip dan tou aktivite ki ti organize.

Dan kanpe ti ena dizwit (18) zanfan ki finn  prezan lor 24 zanfan ki ti prevwar. Ti ena Nef (9) tifi Nef (9) garson.Parmi ti  ena 2 zanfan ki  ti finn deza partisip dan sa kalite aktivite-la avan.Lor dizwit zanfan prezan ti ena sink 5 zanfan depi Outreach ADS dan vilaz Albion. Sa 5 zanfan la, zot travay avek Maritza ‘Social worker ‘ demem ki avek lezot animater ADS.

Dan sann kanpe la akonpagne avek lekip ADS ti ena Malene, stazier depi Dennmark. So kontribision dan kanpe ti bien remarkab.

Avan depar lavey, Maritza Sosial Worker ADS ti telefonn plizir  paran zanfan pou enn rapel avan grand depar Vandredi 22 zilyet. Zedi tanto ti fini gagn tou konfirmasion ki zanfan pou prezan.

Organizasion

Kote lorganizasion,Vandredi gramatin, zour depar depiADS Albion, finn ena enn dernie  preparasion  zanfan. Sa ti neseser, etan done gro mazorite zanfan pe partisipe pou premie fwa dan sa kalite aktivite-la.

Georges Legallant depi ADS finn donn enn  explikasion lor seki nou pe al fer laba. Finn ena ousi enn rapel kifer zot pe ale, me pa lezot. Finn ousi donn bann konsign zeneral neseser. Enn fwa nou rant Mahebourg. Georges Legallant finn  explike ki kalite komportman pe atann depi sak zanfan ki prezan dan enn tel aktivite.

Premie Depar

Ver 9hrs 30 premie transpor TDP,  2×4 finn kit ADS. Patricia Ramjeet, 2 zanfan e bann bagaz finn pran direksion   Mahebourg. Apre dizer vann Terre De Paix finn pran leres zanfan.

 Ariv Mahebourg

Ver 13hrs 30 tou lekip finn ariv Mahebourg.. Bann zanfan finn koumans instale e finn prepar dezene.. Apre dezene sak group zanfan finn pran konsesans zot lasam. Ti ena 4 lasamb sou responsabilite kat lider ki repond pou so group ki ti marse ase bien.

Sesion Matinal

Nou finn ena de sesion matinal. Sesion matinal ti fer 8er30 ziska10hrs00.  Enn premie ti fer lor tem  Terre De paix ki ete ? ki so rol ? Kifer  TDP exziste ? Sa sesion-la finn fer pou ed zanfan konpran ki Terre de Paix fer. Ti ena boukou kestion lor ki ete ‘Child Development Unit’ CDU. Nou finn ousi abord problem ekonomik e sosial  ki zanfan bizin fer fas.Sesion  ti anime par Georges Legallant. Deziem sesion Matinal ti sesion kot zanfan finn donn zot reflexion lor kat zour ki nou finn res ansamb. Sakenn finn donn zot evaliasion lor kanpe. Bizin dir ki pa ti ena sesion matinal Dimans gramatin parski ti ena sesion group lider.

1 sesion matinl

Rankont matinal lindi  le 25 zilyet gramatin deliberasion bann gagnan Sketch

Sesion group lider 

Pandan kanpe finn ena enn Sesion group lider 9hrs 00 a midi  anime par Anne Marie Joly e Jean Margeot. Parmi zanfan dan kanpe, ti ena 5 zanfan ki ti ena responsabilite lider.Sesion group lider ti an trwa parti..Pandan sesion group lider, zanfan ki pa dan group lider finn divize an 2 group. Enn group sou responsabilite Georges Legallant finn  al  fer  balad  dan vilaz ansam ek  Rebecca.

Konser lor Waterfront Mahebourg

Samdi tanto ti ena enn gran konser sega tipik dan Mahebourg.  Li ti difisil  pou retenir zanfan kan ena enn tel evennman dan vilaz. Sirtou kan Vandredi swar kan ti pe fer ‘tuning’, zanfan ti pe tand tou e lantouzias ki ena otour. Apre explikasion e konpreansion otour risk, zanfan finn pran langazman ki sakenn pou azir enn fason disipline. Nou finn pran desizion  pou al konser apre ki nou fini fer tribinal. Kapav dir ki zanfan finn donn prev enn disiplinn exanpler. Sak adilt prezan finn pran responsabilite 3/4 zanfan. Nou finn trap lame  an group disipline nou finn al dan konser. San okenn difikilte nou finn ale pou enerdtan  edemi. Vreman sa ti enn moman formidab kot ti ena solidarite  e konplisite ant zanfan e animater prezan.

2 konser

  Dimans tanto kouma  sware nou finn organiz  session sketch,..enn veritab ‘Role  play’.  Zanfan finn bien  apresie. Sketch finn  permet zanfan depas zot  timidite.  Mem zanfan kouma Clorina, Julianie, Lucie ki normalman  gagn difikilte exprime  finn pran enn rol, parski li ti enn ‘must’ pou zanfan partisipe. Zanfan finn montre ki zot ena boukou  talan me li neseser kre lespas pou zot devlop zot. talan.

3 pou devlop zot

Samdi ti enn zour kot paran e responsab ti kapav vizit zot zanfan.. Pou sa moman la nou finn resevwar  bann paran ek enn dezene  ki ti enn briyani fe mezon.

Prezans Animater

Sak zour finn ena diferan animater ki finn prezan.. Finn ena  Rebecca, kordinatris P. Ramjeet,  Jean Margeot, Anne- Marie.  Sak animater prezan finn amenn zot kontribision dan lorganizasion kanpe la.

4 prezans animater

.  Sourir Zanfan lor Mahebourg Waterfront

5 sourir zanfan

Dernie sesion matinal Evaliasion sak zanfan

6 dernye sesion

Enn ti repo pou bann tifi lor bato apre vizit lor pont villenoire

sta

Stazier ek zanfan lor bato dan ville noire                  

  

7 zanfan lor pon

   Zanfan lor pon La Ville Noire                     

9 balad Balad dan vilaz Mahebourg       

10 zanfan donn koudme

Zanfan donn koudme fer Lakouzinn

 GEORGES  LEGALLANT

   ADS

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code