Kolaborasion: Centre Jeuness Bambous ek ADS

Vandredi 06 Zilyet, pou mark lafin deziem trimes 2018, Atelier Du Savoir (ADS) ti organiz so sorti trimesriyel. Sa sorti la li konpoze de zanfan ki vinn ADS akonpagne ek zot paran e tou animater ki intervenir dan bann latelie ADS.

Sa lane-la, sorti trimesriyel finn organize enn fason diferan. ADS finn swazir pou mark sa moman paran e zanfan-la avek kolaborasion Centre Jeunesse  Bambous (CJB) etandone boukou zanfan e paran sorti depi vilaz Bambous.

O-fet, sa aktivite-la ti fer dan Centre Jeuneses Flic en Flac. Se Mme Patricia Achille ki ti reprezant Centre Jeunesse Bambous, alor ki se kordinatris Mme Patricia Ramjeet ki ti reprezant ADS Terre de Paix.

Premie parti lazourne ti fer dan Centre Jeunesse Flic en Flac e li ti pedagozik. Lide se pou ekler paran ek zanfan, Pou sa lokazion la nou invite ti Mr N.Heeroo senior probation officer dan rezion Savanne Riviere Noire. Mr N. Heeroo finn explik lor rol e responsabilite probation office. Li finn ousi explike ki manier probation office azir dan lintere zanfan pou ed zanfan ki an difikilte.

Mr N. Heeroo finn koz lor rol e responsabilite paran e lafami fas a zot zanfan. Avek ase detay linn explik prosedir ki fer kan enn zanfan finn kalifie ‘Child beyond control’ Li finn explik ki ete RYC ek CYC. Mr N. Heeroo finn ousi koz lor lalwa ‘Juvenile Offenders Act 1935’

Premie demi zourne finn enn demi zourne pedagozik pou paran ek zanfan, lot demi zourne apremidi finn plis marke par lwazir pou zanfan. Pandan ki bann zanfan ti pe profit zoli letan dan bor lamer bann animater  finn profit lokazion pou zwenn paran zanfan pou partaz linformation otour progre e konportman zanfan.

Zourne pedagozik finn enn sikse, paran prezan ti bien atantif avek enn bon partisipasion, Apre ki finn  klotir session, Mme Mme Patricia Achille reprezantan CJB finn invit bann zanfan rezion Bambous pou vinn profit bann aktivite  ki sant pe organize pandan vakans.

Pou termine, pandan ki enn group animater ti pe antretenir zanfan deor, enn animater avek Mme Patricia Ramjeet , finn zwenn bann paran pou partaz bann kominikasion pandan vakans e apre vakans.

Georges LEGALLANT

Pou ADS

09 Zilyet 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code