Kolaz lagrin lor bato

Ala nou kolaz lagrin ki bann zanfan dan gardri Mirabelles Flacq inn fer. Enn aktivite ki bien amizan ek edikativ pou zot inn devlop zot kreativite.
• Bann zanfan obzerv form ek kouler bann eleman natirel pou integre enn desin dan sa latelie kolaz-la, kot zot kapav kre bann form, bann motif ek kot zot kapav kre zot prop zimaz par zot-mem avek lagrin.


• Se enn aktivite ki pou devlop zot motrisite, zot dekouver kiete sa lagrin, kouler , groser ek zot osi aprann ki bann materyo servi pou fer kolaz. Bann zanfan aprann ki avek lagrin nou gagn frwi ek legim osi.


• Zot kapav servi legim, kot ena lagrin lepwa, zariko, lagrin cafe. Aktivite-la kapav servi diferan form ek diferan kouler lagrin pou fer zot kreativite.
• Bann diferan lide kolaz lagrin se enn oportinite pou bann ansegnan ek bann paran kre enn aktivite pou bann zanfan.


• Li enn aktivite ki nou bann zanfan dan gardri kontan fer. Sak fwa zot kone nou pou fer enn kolaz lagrin ena enn lazwa dan zot. Zot aprann plis kreativite ek zot konsantre, zot manipile ek trouv rezilta zot travay maniel.
• Zot exprim zot ek sa devlop zot imazinasion.