KONFINNMAN EK PARTAZ

Depi le 19 Mars tou dimounn finn aple a-res zot lakaz. Avek tou bann koleg dan diferan striktir, finn
ena bokou partaz. Ena staff inn prezan toulezour pou rakont inpe, partaze, kouma sa ti pe pase dan
so lakaz. Rezman inn ena dimounn ki finn kapav aksed a bann lien sosio.
Dimounn inn gagn letan pou reflesi, pou fer enn rekil parderyer , pou fer bann analiz, bann sintez,
bann reflexsion bien profon. Preokipasion ti tourn plis otour lafami, pas letan ansam, zwe, koze,
riye, kwi, get television, rakont zistwar. Bokou fami inn pas ousi bokou letan fer enn ti zardin.
Netwaye, piose, sem bann lagrin . Li ti enn gran plezir trouv bann ti plant pe zerme, ti boutir pe sorti.
Bokou paran avek zanfan finn fer bann kreativite avek materyel rekiperasion. Ena zanfan finn bien
sirpri avek tousa.
Depi inpe letan kouma dir paran avek zanfan pa ti pe kapav pas letan ansam. Sakenn ti ena so bann
obligasion, galoupe toulezour, ale gramatin ek tanto rantre netwaye, manze. Dormi.
Avek tou sa bann preokipasion la, dimounn ti osi ekoute toulezour bann nouvel ti pe gagne. Lor radio, lor television nou ti pe kapav kone ki kantite soufrans ti pe ena dan tou pei. Tou dimounn inn soufer trouv lezot soufer, trouv lamor dan lafami, ou enn konesans . Mem lamor dimounn nou pa kone inn fer nou plore.
Sirtou kan nou pans bann ki’nn desede san zot fami akote, san kikenn trap zot lame pou akonpagn
zot, pou viv sa dernie separasion la. Nou ankor panse, nou ankor plore kan nou mazine.
Zanfan finn oblize Konfine, mem si ena pa konpran nanye. Zot ankor tipti, pou zot li ti pli difisil
ankor, pli difisil pou viv sa kalite la.
Me sa lexperyans la finn amenn nou reflesi ankor plis lor kiete nou lavi. Eski nou pe viv ou nou pe
sirviv. Ena ankor enn long konba pou amene. Sak dimoun bizin pran so responsabilite,
responsabilite so fami, so koleg, so vwazin, tou dimounn ki antour li.
Akoz samem nou ankor pe dir ‘ RES LAKAZ’ . RES LAKAZ kan pena pou al travay, kan pena pou
al rod manze. RES LAKAZ, aret asize dan kwin sime. Montre ki sakenn dant nou ena LAMOUR pou
nou prosin.
ANSAM NOU POU VINK SA VIRIS LA, ZIS ANSAM.

P.Ramjeet- ADS
25.05.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code