Konkour Potaze 2018

Kouma toulelane, li’nn vinn enn tradision organiz konkour meyer potaze pou bann benefisier ki nou ena dan nou proze potaze.
Sa proze la, li egziste depi 2011, e la se 6em lane ki nou organiz sa.
Pou nou li enn gran progre ki bann benefisier fer kan zot partisipe, e zot gagn bann pri partisipasion, premie, deziem ek trwaziem pri.
Sa lane la nou finn ena 27 benefisier ki finn partisipe lor 127 benefisier.
Nou gran gagnan sa lane la se dan Sant Devey, Albion, Madam Dram ki ti bien emosione e kontan. Premie fwa li partisipe e li finn gagn premie pri.
Nou deziem gagnan se depi Atelie di Savwar, Michael Lareservé, e ankor enn fwa sa lane la nou finn ena de trwaziem pri ki toulede sorti depi Sant Devey, Grand Baie, Madam Asha Moothoor e Madam Claudia Soup. Nou rapel ki Madam Claudia Soup ti gagn premie pri lane dernie.
Seki pli inpresionan, zot pa dekouraze malgre ki zot pa form parti trwa premie. Zot mem gagn an kado enn sertifika partisipasion, enn sase semans sink variete lagrin ek enn plant.
Remiz sa lane la ti pli spesial. Nou finn fer li dan enn sorti ansam ek tou bann benefisier ek anplwaye. Nou finn al vizit Pepinier Calebasse kot laba, nou finn vizite e finn gagn enn explikasion lor kouma fer lerb pouse, e kouma zot vann sa, kouma fer pou replant li dan nou lakour. Ti bien interesan.
Nou finn al terminn sa zoli lazourne la, laplaz Butte a L’Herbe, kot nou finn pas enn bon moman ansam, finn fer konesans, e finn partaz bann lexperyans zardinaz.
Nou les zot apresie inpe foto.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code