KREATIVITE APARTIR BRANS/ FEY KOKO

Enn ti lekip 3 zanfan finn aprann kouma tis fey koko . obzekif deryer la se fer enn baraz kont soley
dan enn kwin kouver kot zanfan travay. Pou fer sa pou nesesit anviron 15 brans pie koko.
Sa ti lekip 3 zanfan la ansam avek animater pou kapav apre montre lezot zanfan pou fer sa tisaz la.
Pou enn sel brans koko, li pran preske 1 er 30 minit letan. Li pa enn lexersis difisil.

Trwa stazier prezan avek lekip, finn ousi aprann ek ede pou fer tisaz. Zot inn bien kontan.
Zanfan inn satisfe avek prodwi final. Aster bizin les bann brans sek.

Prosenn letap, enn lot lekip pou aprann ek pou kontinie nat sa 15 brans la.
Zanfan finn montre bokou pasians, res anplas ek finn montre lestetik ousi. Zot fier de zot.

Signatir: Patricia Ramjeet
ADS
Dat: 22.01.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code