Lagrin dan Advisory

Pou nou advisory sa lane-la nou ti pe travay lor tematik lagrin. Depi komansman lane nou tem ti lagrin. Sa lane-la, lane internasional lagrin mile. Me dan Moris nou pa servi lagrin mile e lerla pou advisory inn fer lor diferan lagrin ki nou kapav fer zerme.


Sak sekter ti amenn bann lagrin ki zot ti fini met zerme. Ti ena enn varyete kouma lagrin kotomili, pistas, zanberik e gram.


Ti ena enn zoli prezantasion zour advizory kot sakenn ti donn ti resers ki zot inn fer e osi bann explikasion lor bann lagrin.