Lapintir avek loto flacq

Lapintir se enn lar akot ena aplikasion lapintir ek kouler. Lapintir se enn mwayin kot enn
dimounn kapav exprim so santiman.


Atraver sa aktivite-la, bann zanfan pe develop zot motrisite finn, ek osi zot lemosion.
Anmemtan zot pe sosialize.


Sa fason fer lapintir-la amenn lazwa dan enn zanfan. Ek osi li atiran.