Lapintir lor transport lamer

Les Mirabelles Grand Bay inn fer enn aktivite lor tematik transpor lamer kot bann mis inn desinn enn bato, inn fer zanfan kolorye. Apre inn fer hand printing pou reprezant lamer. Bann zanfan inn pran lakol inn kol disab ki ti ramase bor lamer. Inn kol lor papier pou reprezant laplaz. Bann zanfan inn bien kontan sa aktivite-la. Zot inn aprann kouler eK sa inn devlop zot fakilte kognitif ek ti enn aktivite bien interesan. Ti ena enn lazwa lor sak figir zanfan kan zot inn resi fer zot lapintir. Sa inn amenn zot a devlop zot lemosion.