Larantre Atelie di Savwar- lekol Spesialize

Kouma zanfan inn met zot lipie dan lakour lekol finn komans tann zot lazwa.
Zot ti kone ki pou ena bann sanzman me zot ti pre pou sa nouvo lazourne-la.
Dan sa nouvo routinn-la seki nou’nn bien remarke se zot mask tou kouler e zot bann semiz blan bien repase.
Lekip anplas ti pare pou akeyir zot.
Termomet dan lame akonpagne de sa bon parfin sanitizer la.
Se avek bann sign ki zot ti pe dir bonzour.
Apre sa, enn ti group ansam avek zot animater al pran zot ti-dezene.
Zot ti kontan pou retrouv zot bann kamarad me zot nepli kapav regroupe kouma avan.
Pou sertin, konfinnman ti extra difisil e zot vinn lekol pou retrouv enn lanvironman zovial e konfortab.
Zot ti disipline ek respekte tou protokol apre ki bann animater ti finn bien explik zot.

Laplipar animater ADS inn satisfe avek deroulman larantre.

‘’ Bann zanfan ti pe poz kestion lor kouma lekol pou deroule aster.
Zot ankor per Kovid e respekte bann regleman.
Zot inn fer kamarad vit-vit kan zot finn trouv bann nouvo zanfan.’’ (Melissa)

Mis Maritza dir ki li’nn telefon tou paran pou prepar zot pou larantre e zot finn reponn pozitivman.

Bann zanfan ti bien eksite kan zot inn trouv nou lakantinn.
Zot trouv sa interesan pou depans zot kas tifinn dan lakantinn.
Bann zanfan inn reisi adapte zot fasilman avek nouvo protokol ki’nn met anplas. Zot konsian ki se pou protez zot.
Lekip ADS inn bien kontan pou retrouv zot bann zanfan, sirtou ki zot finn bien grandi e mwa mo finn res tipti mem.
Lekol ti pe paret bien tris avan larantre. Se tou nou bann zanfan ADS ki nou motivasion pou nou al pli divan.
Kouma Albert Einstein finn dir:
‘’ Education is what remains after one has forgotten everything what one has learned in school.’’

E nou la pou fer sa ledikasion-la vinn enn realite.
Sastee
09/07/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code