LARANTRE LEKOL SPESIALIZE, LATELIE DI SAVWAR.

Deza enn semen ki bann zanfan finn repran lekol apre 2 mwa vakans. Premie zour ti vremem top
trouv sak zanfan avek zot iniform nef, soulie soset tou bien prop. Ti fer enn lasanble spesial sa lindi
13 zanvie 2020 la apre regroupman zanfan dan sis diferan group. Dan sak group zanfan
finn koz lor zot vakans, finn pran konesans program pou sa nouvo lane la. Ena bann kestion ki
zanfan finn garde apre pou diskit dan gran group. Ti ena bokou lanfaz depi zanfan lor bann aktivite
extern, kouma aktitivte dan Klib Med, sorti pedagozik, bann aktivite sportif, ek lezot bann aktivite
intern, zwe tradisionel, zwe sosiete, expresion lib, desin, lamisik .

Finn koz ousi lor lapor bann group lider, si ena zanfan interese pou rant dan lekip ek swiv enn ti
formasion, pou permet zot plis devlope ek vinn enn sipor a lekol la mem.
Ena zanfan ki finn gagn 16 an resaman ek zot finn fier pou retrouv zot dan group spesial , group 16+,
la kot ena bann formasion lor program, pou permet zot apre gagn enn staz swivi par enn lanplwa.
Zanfan ansam avek bann animater finn reget bann regleman lekol, bann febles lane pase ek la kot
bizin ameliore. Sa lexersis la ti konsern bann zanfan osi bien ki bann ankadran. Ki latant ena depi
toulede kote.

Lantouzias ti bien for. Ti bien ankourazan trouv bann zanfan pran zot dezene ansam. Pa ti ena okenn derapaz. Kapav dir sakenn finn kontan retrouv so kamarad.
Bann animater swete sa lane la travay plis avek korperasion bann zanfan. Amenn plis inovasion,
gagn plis lintere zanfan ek biensir touv progre bann zanfan.

Signatir: Patricia Ramjeet
ADS
Dat: 22.01.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code