Lartik blog vizit mize lapos e lapos santral

Enn grup zanfan Atelie di Savwar Inn al fer enn dekouvert eksepsionel le 12.10.18 pandan 2 zertan kot inn explor mize lapos. Laba inn gagn enn lakey extra bien, ki nou finn santi nou alez. Ti ena 12 zanfan, 1 animater ek enn stazier.
Pou koumanse nou inn fer letour dan mize. Nou inn gagn lokazion get bann fason kominikasion ek media lepok avan ek modern . Finn pran ziska so telegram pou vinn email .
Zanfan finn aprann kouma ekrir enn let, ek kan poste se tem ki vinn resi pou let la. Nou finn aprann ki
a lepok nou ti pe bizIn lank plim pou fer lasir stanp ek tem pou poste let. Me asterla ena speed post
pou letranze ek osi e-mail . Enn fason kominikasion pli rapid . Nou finn aprann osi ki lontan ti ena
diferan fason kominikasion ant bann landrwa ek lezot pei . Nou ti ena osi lapost anform enn teller ki
ankouler rouz ti bien sele pou pa perdi bann let ki ti bien inportan . Me asterla ena gran gran
batiman, zot ena plizir fason komikasion ek fer postaz . Bann zanfan ti inpresione par bann iniform ek
lekipman, plis mwayin transpor ki servi pou postaz bann let . Apre sa premier vizit la nou deziem parti
ti baze lor poste zot prop let lor zot ladres mem.
Stazier Yael ansam ek zanfan ti’nn fer kart postal pou avoy Laswiss kot fami Yael .
Ti bien anrisisan sa vizit la, finn explik zanfan ki ete enn koleksion tem.
Anmemtan ti pe selebre World Postal Day, finn demann zanfan partisipe pou ekrir 1 let bolom
nwel! Zanfan ti bien emerveye par sa zoli parkour la.

Rebecca Perianen Dat ;12.10.18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code