Lartik lor Brigad De Miner

Vandredi le 2 Out 2020, Fondation Pour L’enfance Terre De Paix Special Needs School’, finn gagn la
sans akeir bann ofisier brigad de miner ki ti vinn fer enn kozri avek bann zelev.
Bann ofisier finn arive apre 10h ek finn demann bann animater diviz bann zanfan an de group. Bann
zanfan finn alor divize dapre laz, ek par rapor osi a bann problem konportman ki ena dan
lekol.
Ti ena group Ble, Ver ek 16+ ki ti dan gran lasal ek Roz, Rouz ek Zonn ti deor.
Kouma dan gran lasal ti ena bann pli gran ek ki osi sertin ena bann problem konportman kouma
zoure, pa montre respe anver zot bann kamarad , ofisier ki ti pe fer intervansion la finn sanz so
manier fer so kozri. Li finn pran lexanp kouma ena bokou garson zot laz ki dan RYC ek CYC.
Diran so intervansion li’nn bien explike ki se pa akoz zot miner ki pa pou ena ka, li finn osi dir
ki si zot deli grav ek zot gagn enn santans ki depas zot 18 an zot pou transfer dan prizon adilt.
Finn osi ena enn moman de remiz an konsians kan finn demann zanfan vizionn zot fitir, kot zot pou
trouv zot kan zot fini gagn zot 16 an ou kan pou kit lekol.
Eski zot ena enn bi pou ale swiv enn formasion ou enn travay maniel ki zot ti anvi fer.
Pendan intervansion bann zanfan ti bien a-lekout et zot ti rant dan enn mood de remiz en kestion ek
reflexion.
Nou espere zanfan pran bann bon desizion e ena enn lavenir meyer.
Dat: 11.08.20

Prisca Valois Seevathean.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code