L’Atelier Du Savoir ADS Mark Zourne Internasional Fam ek 50 an Iindepandans.

Zedi le 8 Mars 2018 zanfan, paran, animater L’Atelier Du Savoir (ADS) e diferan seksion staff Terre De Paix finn partisip dan selebrasion, de moman inportan ki ti organize par ADS.

Tou ansam nou finn mark zourne internasional Fam e 50 an lindepandans nou Repiblik Moris atraver diferan prezantasion stil mizikal e diferan tablo, ki retras moman inportan dan konba Fam depi 1968 ziska 2018.
Pou Mark sa 2 evennman la ti ena sega tipik atraver ravann e lamizik instrimantal ki zanfan finn prepare avek zot animater responsab lamizik. Kote lamizik kapav dir, ankor enn fwa zanfan ADS finn montre ki zot ena boukou talan, si donn zot soutien neseser.
Pou tou dimounn prezan, pena dout, depi so dekorasion ziska bann performans pou lazourne ti enn zourne bien organize par zanfan ek zot diferan animater ki anim diferan latelie dan ADS.
Dan so diskour pou lokazion zourne fet fam, Mr Alain Muneean, Direkter “Terre De Paix” finn explik zanfan ki li nepli letan pou fer diferans ant garson ek tifi, ou zom, fam. Mr A. Muneean finn explike ki garson ou tifi nou ena mem linportans e mem drwa. Mr A.Muneean finn dir sakenn de nou, nou anmem tan enn zom e anmem tan enn fam.
Konsernan 50 an nou repiblik, Mr A. Muneean finn dir ki boukou zanfan prezan zordi pa pou vreman konpran sinifikasion lindepandans etandone zot pa ti ankor ne kan ti gagn lindepandans. Anmemtan, li finn dir ki bann adilt prezan, nou ousi ti ankor zanfan, alor li enn devwar pou nou sey rod maximam konesans lor listwar lindepandans.
Pou lokazion ti ena ousi kordinatris ADS Mme Patricia Ramjeet ki ti fer enn diskour louvertir pou explik nou lazourne a zanfan, paran zanfan, animater e diferan seksion staff Terre De Paix ki ti prezan.
Zourne selebrasion le 8 Mars ti enn lazourne bien markan, tou bann zanfan ki ti ena responsabilite finn asim zot responsabilite avek boukou serye.
Gato , zi finn servi a tou dimoun prezan ek avan termine, dezene finnn servi a tou dimounn.
Ti enn lazourne formidab, paran finn bien kontan pou get performans zot zanfan dan bann nimero ki ti prezante. Zot finn pran bann foto .

Animater;Georges Legallant 08.03.18

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code