Lavi dan konfinman

Azordi finn ariv plis ki enn mwa edemi ki finn met konfinman. Deziem vag dan Moris. Me pa finn ena sa sitiasion gro panik kouma lane dernier la. Akot dimounn ti pe fer komision koumadir pou ena lafin dimond. Dimounn pli trankil sa kout la.
Pa fasil res lakaz osi kan abitie sorti ek al travay. Me san fwa la, monn finn pran li pozitif. Premie semenn mo finn bien relax, dormi tar, lev tar. Bien korek. Me apre mo finn koumans trouv sa bien amerdan. Zour apre zour mo finn koumans trouv bann aktivite pou fer, impe kreativite pou lakaz. Fer xzersis ant fami, apran fer krose, ede dan lakwizinn, netwayaz koumadir demin lane. Monn osi travay depi lakaz, fer formasion, boukou reyon gras a teknolozi, noun res konekte. Fer impe devwar, bann ti video. Zour finn koumans pas vit.
Souvan defwa kan mank nou bann kamarad travay, nou trouv enn ti letan nou koz kozer lor watsap. Miss Sastee rakont mwa ki pou li konfinman pe bien pase. Gramatin li fer xzersis ant fami li osi. Apre ena boukou zoom pou lekol. Kan gagn letan li lir liv e la li pre pou fini so liv ‘gifted and talented children” par Shirley Taylor. Linn osi plante et met lord e apre li trouv inpe letan pou zwe bann zwe kouma domino,serpan e lido tousa. Miss Melissa li, li dir ki li osi pandan konfiman linn koumans plante. Linn aprann inpe kod de larout akoz li anvi konn kondir. Apre li travay osi, swiv so bann formasion kouma group dynamic, fer advisory ek supervision lor zoom. Li fer boukou patisri, kwi ek osi fer xzersis. Li pe konsantre lor li ek osi so bann zanimo de konpani, so bann amour kouma li dir, akoz li enn amoure zanimo.
Nou res an kontak preske toulezour. Nou mank nou travay ek osi impatian retrouv nou ti lekip seryer la.
Avek tou sa dega ki pe arive dan lemond. Dimounn ape mort sak kat minit. Kovid 19 finn apran mwa ki bann zafer materyel pa konte dan lavi sa kantite la. Valer di zour, seki importan se valer dimounn, valer nou bann relasion, valer imin e valer nou lavi.
Mersi

Mis Manishka

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code