LEKOL SPESIALIZE ATELIYE DI SAVWAR- TERRE DE PAIX-TIR-A-LARK

Lekol spor finn koumanse le 17.01.23. Lor de semen zanfan finn bien repran aktivite tir-a-lark dan klib Med Albion. Zanfan bien aplike ek zot iniform ansam ek nouvo Coach Mr Ryan ki ankouraz zanfan pou aprann nouvo teknik tir-a-lark.Lor nou deziem semenn Coach Ryan inn amenn so bann ekipman personel, lark e fles, pou partaz ek zot lexperyans ki li’nn akerir. Ti ena 2 lark, enn apel “Recurve bow”, samem ki nou servi pou zwe dan zwe olinpik, e lot se “compound bow”, sannla nou servi dan konpetition onivo mondial pou sanpiona dimond.
Bien interesan seki li’nn montre bann zanfan, tou zanfan ti bien atantif e kirye pou kone kouma servi sa de nouvo lark ki’nn introdwir-la .


Sesion apre sesion sak zanfan pou gagn lokazion servi sa 2 nouvo lark-la avek plis pratik. Biensir bann zanfan pou fer zot mie pou aprann.
Sesion finn deroul diferaman, sak coach ena zot prop teknik.
Enn zanfan tire e lot obzerve e aprann anmemtan e apre lot zanfan-la ‘si fer parey. Ti bien ankourazan mem si letan ti inpe lapli-lapli 2em semenn.
Sa pa finn anpes zanfan dekouver bann nouvo kitsoz ki pou servi zot dan lavenir.


Name:Rebecca Perianen
Date:25/1/23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code