Mini port-ouvert ek boutey dan zardin devey

Kouma nou deza okouran Nation Zini finn dekret lane 2022 International Year of Glass (matier an-boutey).

Dan zardin, nou’nn desid pou fer terranium. Li enn aktivite bien sinp ki pou met an-valer itilization boutey dan zardinaz ek ed konservasion bann plant.
Kiete enn terranium ?
Terranuim ti dekouvert par botanis Angle Dr Nathaniel Bagshaw en 1842. Gras a sa manier plante dan po-la, zot finn resi transplant enn kantite plant atraver le mond antier.
Enn teranium li enn po an-boutey ase fon kot nou kapav met omwin enn tier (1/3) later melanze avek kompos.
Dan enn po an-ver nou kapav plant 3 a 4 varyete ti plant.
Pou nou mini-port ouvert ki ti ena dimans le 13.03.22 nou ti fer aktivite lor terranium. Sa ti enn gran sikse e finn atir depi so zanfan ziska so paran ek mem bann gran paran.
Bann viziter ti bizin amenn zot prop po pou ki nou kapav fer aktivite ek sak viziter pa finn manke pou amenn zot po. Zot finn mem amenn po anplis an-pansan ki zot pou kit bann po anplis avek nou dan zardin me apre laktivite zot finn repran zot bann po ek zot dir ki zot pou al kontinie fer sa aktivite-la lakaz kot zot pou ki zot met dan zot lakour, lakaz. Bann viziter pa ti atann ki avek enn sinp po ek later kapav kontenir tou sa varyete plant-la. Sak viziter finn al lakaz avek enn terranium ek enn zoli sourir.
Enn zoli lexperyans ki nou pe kontinie fer dan zardin devey.

Lekip zardin devey
Emma/ Queency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code