Mo lexperyans kouma enn terapeut Patricia Ramjeet

Mo finn gayn lokazion al dan 2 striktir Terre de Paix pou fer sipervision lapros sistemik e psikodinamik ek bann caregiver.
Preparasion la ti komanse pou mwa bien a lavans, avan ki mo al zwenn sa bann dimoun la. Deza mo ti met mwa dan enn kondision pre pou ekout dimounn ek pou montre pasians ek konpasion.
Dan toulede striktir mo finn gagn bon lakey, sa ti fer plezir sirtou ki zame mo pa finn al dan striktir Bambous. Lanvironman ti nouvo pou mwa ek mo finn zwenn bann staff inpe ek ousi bann zanfan avan ki mo prepar mo lespas pou sesion.
Personelman mo ti bien alez, ek mo ti miz boukou lor ponktialite, pa enn minit avan ni apre ler ki bizin.
Apre bann moman silans mo finn amenn bann kestion pou amenn konversation, ek dimounn inn komans pran laparol ek finn amenn bann temwagnaz for. Bann temwagnaz ki ranpli ek diferan kalite santiman.
Ena santiman ki ti reflete dan bann temwagnaz, ena bann sitiasion ki ti resanble. Dousman dousman dimounn inn komans fer konfians so koleg ek finn kapav partaz inpe zot soufrans ek zot boner.

Zistwar pa parey me tou dimounn ti parey dan sa ler la. Ena finn montre konpasion, ena larm inn koule ek alafin sesion inn ena sourir lor vizaz bann dimounn.

Sa bann dimoun la inn dir ki zot pou atann bann prosenn sesion ki pou ena pou sa lane 2015 la.
Pou mwa mo pe atann sak sesion. Vremem mo’nn dekouver enn lazwa dan fer terapi avek lezot ek anmemtan partaz mo lexperians, ek finalman trouv bann dimounn ki kone dan ki direksion zot pe ale.
Sa bann kondision la pou permet lantant dan travay, dan lakaz ek partou kot nou ete.

 

 

1 thought on “Mo lexperyans kouma enn terapeut Patricia Ramjeet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code