Nelson Mandela Week

Dan nou lekol Terre de Paix Special Education Needs, Albion, bann preparasion finn koumanse depi enn semenn avan pou Nelson Mandela week. Vi ki tematik pou Nelson Mandela Week ti sanzman klimatik ek sekirite alimanter, finn ena boukou partisipasion zanfan pou montaz slogan avek boukou lekritir an- kreol.

Nou finn servi tematik ‘Lagrin’ kouma enn eleman de baz. Finn ena expozision bann travay ek slogan lor tematik sekirite alimanter ek finn ena lektir e poem an-kreol ek an-angle par zanfan avek led bann animater.

Finn ena 3 latelie vandredi 13 Zilie dan lekol.
Enn Latelie lamizik maravann e sante, enn latelie lanbelisman lakantinn kot inn reprezant sanzman klimatik par zanfan e animater, e enn latelie lor dekoupaz , kolaz lor sekrite alimanter an-angle.
Sa zourne-la finn marke osi par enn rasanbleman spesial ek selebrasion laniverser bann zanfan depi Zanvie.
Zourne ti ranpli ek lemosion pou sa dernie zour lekol pou deziem trimes, kot nou finn termine par dir orevwar sertin zanfan ki nou pa pou retrouve larantre trwaziem trimes.

Melissa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code