Nouvo mobilie, lekipman e materyel pedagozik – Kids R Kids

Meb Montesori :
Bann zanfan inn bien kontan pou retrouv enn meb ki ena plis lespas ek seki pli aksesib pou zot trouv bann diferan montessori ki zot mem-zot inn partisipe pou kre. Sa permet bann zanfan vinn otonom osi, kan zot fini servi enn montessori zot-mem zot al gard li dan so plas. Sa donn enn gran ankourazman a bann zanfan pou devlop zot kiryozite ek osi pou rod aprann plis.

Notice board :
Avan tablo ti inpe tipti epa ti pe kapav ekrir nou bann routinn.
Asterla nou’nn gagn plis plas pou inklir deroulman lazourne, routinn gardri, prezans, absans bann zanfan ek bann dat bann sou komite. Sa permet tou staf konn bann renion komite, ki zour pe sorti kan staf pa pou la . Ek osi kapav fini ekrir bann reminder pou ki kapav fer enn swivi pou pa bliye.

Meb libreri :
Bann zanfan bien kontan zot nouvo kwin libreri. Li pli aksesib pou zot parski avan li ti lao. Pou bann aktivite kouma rakont zistwar, zot al sers zot liv pou mis rakont zot zistwar ek osi zot al retournn liv dan so plas. Zot bien alez avek sa meb-la. Nou ena enn nouvo konsep bibliotek mobil kot bann zanfan ek paran swazir zot liv ansam pou zot amenn zot lakaz pou zot kapav lir an-fami. Ena mem enn zanfan ki servi liv pou devlop so langaz ek enn mwayin
pou exprim li atraver zimaz. Li konsern ousi zanfan prizon kan sorti maternel zot vini. Li rann liv aksesib a bann paran ki pena mwayin pou aste liv pou zot zanfan.

Tablo travay zanfan :
Sa tablo-la bann zanfan inn evey enn santiman bien zwaye dan bann zanfan. Kan zot terminn zot aktivite zot-mem zot al kole ek seki pli interesan li aksesib a bann paran kan pe fer depar. Bann zanfan zot montre zot paran ki zot inn fer zordi. Bann zanfan prizon zot fini rekonet lakel pou zot ek lakel pou zot kamarad.

Meb Kazie zanfan :
Sa meb-la permet bann zanfan devlop zot lotonomi , li res bien aksesib a bann zanfan , kan zot truv zot nom zot kone kot pou met zot sak. Sa inn bien ed bann zanfan 2 z’an plis pou rekonet bann alfabet dan zot nom. Toulezour zot vini zot kone lakel pou zot ek lakel pou zot kamarad.

Nouvo four ek vantilater :
Nouvo four ki’nn resevwar pe bien ede pou devlopman bann zanfan. Asterla nou pou kapav fer bann nouvo meni pou bann zanfan. Pou ti dezene kapav fer bann bon maspin pou bann zanfan.
Nou finn fer nou premie meni pizza. Nou finn fer enn aktivite latelie lakwizinn kot bann zanfan finn kre zot prop pizza ek ti enn vre sikse. Zot finn bien apresie zot ti pizza ki zot inn dekore zot-mem. Sa donn enn ankourazman a bann zanfan pou explore ek osi devlop zot kreativite.

Zouzou ki inn resevwar depi sponsor :
Bann zanfan inn bien apresie bann zouzou ki zot finn gegne kot zot inn fer dekouvert enn gro bato krwazier, bann nouvo puzzle pou devlop zot fakilte kogntifi , motrisite ek kordinasion, enn mat sansoriel ki stimil zot 5 sans, ek bann zoli pelis ki zot finn bien apresie .
Gras a sa bann zwe-la bann zanfan zot laprantisaz pe fer pli fasilman ek sa pe ankouraz zot developman integral.

An zeneral lekip Kids R Kids dir enn gran mersi a bann sponsor ek a Terre De Paix pou tou bann ameliorasion ki finn fer pou bann zanfan akot sa inn amenn enn bon linpak lor bann zanfan ek enn zoli ankourazman a bann zanfan prizon. Kan zot vini zot retrouve tou bann meb aksesib a zot e sa ankouraz zot pou aprann plis ek osi permet zot trouv enn lanvironnman apar.