Outreach 2em Vag Covid-19

Atelie Di Savwar
Outreach 2em Vag Covid-19
Aktivite outreach ti enn bon mwayin pou nou zwenn nou bann zelev, apre sa 2em vag covid19.
Apre dekonfinnman 3 zin , Lorganizasion TDP finn repran travay dan tou so younit.
Atraver zoom ki bien efikas e whatsapp ti fini ena refleksion pou fer preparasion bann aktivite.
Anmemtan ti inpe trakasan kouma pou travay an respektan bann protokol saniter, e zes baryer.
Bann nouvo animater pa tro kone kouma sa ete dan lapratik e bann ansien usi poz kestion, parski nanye pa parey kouma lane dernier.
Ki li rezidans ou non-rezidans sak fwa ena nouvo zafer arive.
Ena problem dan landrwa, lapolis pe rod aret dimounn , ena lisien ki galoup deryer nou, ena zanfan atann nou avek pasians, ena indiferan net.
Ena zanfan inn fer gro zefor fer tou so devwar, ena finn kal-kale. Ena fer seki li kapav. Anfin, nek zis tou.
Paran pe anvi kone kan sa lekol la pou rantre, eski partou parey. Ena pe per pangar pa gagn alawens zanfan. Ena pe trakase pangar so zanfan kontamine.
Apre 4 semenn travay, bann relasion finn komans pran so form.
Me malerezman finn komans anrezistre bokou ka covid inpe partou dan lil Moris.
E dan mem moman dan rezion Lavalette kot TDP ena so sant devey e so lekol maternel ek bokou benefisier, inn vinn zonn Rouz. Ladireksion finn desid pou kennsel tou aktivite etandone li tro riske.
Alor li’nn preferab ki nou travay zis dan Youth home .
Kanpagn pou fer vaksin finn aksantie dan tou sekter, piblik osi bien ki prive.
Dan sekter ledikasion li’nn obligawar ena kart vaksin.
Ankor enn fwa enn bon leksperyans partaze ek enn privilez pou esey fer nou mie dan lintere zanfan.
Enn apersi bann aktivite ki zanfan finn reysi fer.


Anne-Marie Joly.
June 2021-06-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code