Outreach program

Nou ti an Oktob, dexiem trimes pa’nn bien koumanse. Kovid 19 pe pran enn lanpler extra, ankor pli for ek ankor pli grav. Profeser ek zanfan ape kontamine, paran trakase, boukou pe malad. Alalaa apre 2-3 zour lekol,ferme.
Enn soulazman pou boukou paran me osi traka akot zot zot pe bizin al travay ek zanfan dan lakaz san ledikasion.
2021, zanfan pa’nn resi konpran mem lavi lekol, me sans governan ti met anplas bann kour online pou ki zanfan pa perdi tou seki zot ti aprann.
Koupe, trase, Terre De Paix esay trouv enn solision pou pa les nou bann zanfan a rien fer. Akoz zot pa kapav swiv sa bann kour ki ti ape done online la,,vi ki zot pa dan mem nivo edikatif ki lezot zanfan. Nou nou enn lekol spesialize alors Terre De Paix finn trouv enn mwayin spesial pou bann zanfan spesial.
Nou finn met an plas enn travay pratik akot bann animater prepar bann ti travay spesial pou sak zanfan, dapre zot nivo edikatif ek mantal ek al kit zot devwar port-a-port pou kapav explik zanfan-la kouma fer so devwar.
Preparasion mantal ek fisik pou al rankont bann fami ki ti parfwa difisil pou zot respekte bann mezir saniter. Me mem sa, par amour pou nou bann zanfan ek nou travay, nou al afront larealite ek osi malgre gro per kovid 19, nou pe resi kapav konsiantiz zot lor zot lasante ek bann prekosion ki bizin pran pou zot pa tom malad.
Plezir toutfwa kan trouv bann zanfan-la akeyir nou ek zot demand nou kan lekol pou rekoumanse.

Animater al kit devwar, Bambous, Rose Hill, Quatre bornes, Riviere Noier, Cassis, Riche lieu, Albion, Camp Levieux, de fwa par semenn. osi nou al fer bann travay teori dan bann lakaz residansiel.
Dousmann dousmann, sa inn gagn enn lot form, laper la inn diminie, me touzour avek gran prekosion nou pe kontinn nou travay.
Sa finn fer nou plezir kann dan bann moman festiv nou bann animater dan lanbians fet finn al kit zot kado ek ti fer enn ti dekorasion pou zot kapav akros lor zot arb de nwel.
Touzour pe kontinn lalit kont kovid 19. Nou kontinn manz ar li ek donn nou bann zanfan enn koudme avanse dan zot lavi.

Mersi
Manishka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code