Polision

Premie fwa nou pe travay lor sa tematik polision la. Nou’nn prepar mobil lor
plizir tip polision kouma polision ler, polision later, polision lamer ek polision
sonor.

Zordi bann zanfan finn fer kolaz pou sa tematik la. Ti fer enn desin kamion salte
ki pe debark so bann salte dan enn larivier.

Nou bizin kontinie protez nou lanvironnman ek nou bann zanimo ki viv dan lanatir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code