Potaze Mme Dram dan Albion

Mo invit zot pou nou al fer enn ti vizit dan potaze enn nou bann benefisier dan Albion, Mme Dram. Li enn madam ki touzour bien motive dan so proze potaze kot li pe touletan inove e 2 lane konsekitif, li finn ranport konkour meyer potaze ki Terre de Paix organize sak lane.
Madam la pe dir ki li ti bien kontan so later me sa lexperyans ki li finn viv pandan sa peryod konfinnman la, finn donn li boukou plis motivation ankor. Li finn mem partaze pou dir ki li pa finn gagn tro problem legim pandan konfinman parski so potaze ki ena ase legim me seki inn pli mark li, seki li finn bizin aste enn liv zwanion Rs 60.
Tou so bann legim bio parski li servi fimie ki li rekipere depi so bann elvaz e osi li servi bann metod koman krest, delwil, lakok dizef ek lasann pou eradik bann bebet. Li fer zardinaz avek enn gran plezir e li gagn osi boukou koudmain depi tou bann lezot mam so lafami.

Mary Jane
Social Educator integrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code