Pou fet lamizik ADS an fet

Alokazion zourne lamizik, vandredi 21 zin, ADS kouma tou lekol finn mark sa zourne-la ek nou bann zanfan. Zourne mondial lamizik li enn gran moman pou ADS etandane ki nou ena enn klas lamizik a-par-antier.

Pou mark sa evennman-la depi so pli tipti zanfan ziska so pli gran zanfan, sakenn dan so fason finn azout so kontribision pou fer sa zourne la vinn enn zoli moman,
Dan sa moman la, zanfan ADS finn expoze a tou stil lamizik. Ti ena lamizik oriyantal osi bien ki oksidantal. Fet lamizik finn fer ek bien lanbians. Tou intervenan dan ADS finn fer fet lamizik 2019 enn sikse
Tou zanfan ADS prezan finn gagn lokazion perform pou montre zot talan pou sante, zwe linstriman, Ti mem ena enn zanfan ki finn gagn lokazion sant enn so prop konpozision kot so bann kamarad finn met enn melodi. Ti ena ousi enn group zanfan ki finn prezant enn koregrafi. Mem group zanfan ki sak Lindi al pratik ladans, lekol-de-dans dan kilb MED, finn gagn enn moman pou montre zot kamarad seki zot finn aprann.
Dan sa fet lamizik plizir staff ADS finn montre ki zot ousi zot konn zwe o-mwin enn linstriman lamizik. Ena ousi staff ki finn sante dan diferan stil.
Avan termine, ti ena group zanfan ki fer zoumba avek zot mis suzel ki finn dans enn morso zoumba apel yo yo yo.
Apre fet lamizik nou finn al zwenn Misie Romain ki responsab maintenance pou ADS nou finn dimann li so linpresion lor fet lamizik. Ala seki li’nn dir: “Mo santi mwa bien fier kan mo get sa bann zanfan la, zot montre ki zot ena talan. Sa pou amenn zot bien lwin”

Georges LEGALLANT
Pou ADS
21 Zen 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code