Prekosion kont Covid-19 dan sekter rezidansiel

Depi plizir semenn aster, bann fami dakey ek bann Youth Home finn bien prepare pou afront Covid-19. Zot finn gagn bann bon linformasion ek finn get bann kampagn sansibilizasion pou protez seki vilnerab setadir bann zanfan ek osi protez zot mem atraver bann laksion kouma ress lakaz pou pa les viris la propaze ek kas lasenn kontaminasion.
Bann tifi dan Youth Home girls bien aplike konsernan prevansion kont Corona viris. Bann ankadran finn bien sansibiliz bann zenn pou ki zot arive depi koumansman mem gagn enn bon liziennn korporel ek adopte sa dan zot mod de vi. Bann tifi finn bien konsian lor konsekans sa lepidemi ki pe pran enn lanpler pa zis lokal me internasional kot boukou dimounn pe afekte ek pe trouv lamor. Tou bann tifi ansam ek zot bann ankadran finn asize ansam finn exprim zot resantiman lor Covid-19. Gran ek tipti finn fer bann desin ek art lor kouma zot pou sansibiliz zot mem pou protez zot ankadran ek zot mem kont sa lepidemi la.
Premie konsta ki zot finn fer seki zot bizin res dan zot lakaz, zot bizin lav zot lame bien pandan 30 segonn, evit kontak fizik, evit met lame lor zot labous, nene ek lizie. Zot osi swiv laktialite pou gagn plis linformasion kouma pou protez zot kont sa viris mortel la.

Par Brian Ladouceur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code