Premie sorti pedagozik ADS 2020

Planifikasion sorti pedagozik dan kad tou festivite pou sa premie trimes dan Atelie Di Savwar.
Malgre lapli ti koumans fane nou finn met kap ver La Salines, pre ar Cassis, pou al vizit pagod Kwan Tee,
ki pli ansien dan Moris.
Etandone fet printan pe aprose sa samdi le 25 Zanvie , pou ena selebrasion partou dan Moris e dan
Rodrig.
Donk li inportan ki zanfan gagn enn lide ek enn filing kouma sa deroule, dan so kontex kiltirel la.
Ti ena 7 zanfan,1 stazier, Trina ek momem. Van finn depoz nou laba, nou finn get lapersonn konserne
avan nou rantre, etandone ti ena deza dimounn pe priye.
Zanfan inn montre respe, silans ek finn poz bokou kestion. Stazier dir permie fwa linn rant dan enn
pagod, e li kontan trouv zanfan dan enn lot kad. Zanfan ti relax, bien alez pou poz kestion.
So kote relizie, kifer pe alim sandal, zot demande kifer pe bril larzan ?
Zot finn gagn zot bann repons.
Ti emerveye trouv enn gro tanbour akrose lor miray. Ti ena ousi bokou gato, gato lasir, ek gato zinzli, seki mou la.
Nou finn trouv 2 vie torti dan lakour anba pie mang.
Li enn ti batiman kinn gard so laspe ansiennte, me kan ou obzerve ena boukou rises.
Enn trankilite, enn lot latmosfer, malgre proximite avek lepor.
Vizit bien apresie par tou seki ti prezan.
BONN FET A TOU DIMOUN KI PE SELEBRE SA FET LA.


Animater : Anne-Marie Joly
ADS
Dat-21.01.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code