Proze avek bann stazier Danwa dan zardin devey Terre de Paix.

Zanfan diferan group, parmi ena zonn, rouz , inpe depi dan lezot , ver avek 16 +, finn bien motive ek prepare pou fer aktivite dan zardin devey pandan plizir semenn.
Sakfwa ti komanse par prezantasion zot nom dan enn manier ase amikal ek amizan. Sa ti permet enn bon depar pou demar aktivite.
Apre sa nou finn prepar noumem pou diviz an diferan group pou aktivite. Mem konsign ki finn servi, kot pou bizin ki aktivite vinn bon ek tou pas dan lord.Tou zanfan finn prezan sa bann zour spesifik la, ti ena 12 antou. Tifi ek garson.
Finn bien partisip malgre defwa finn ena labsans stazier osi. Nou ti fer zwe savat kot sa anmemtan li ed zanfan memoriz bann sif ek travay zot konsantrasion.
Nou ti fer osi zwe lamer – disab kot zanfan bien amize ek konsantre. Nou trouv osi enn bon lamitie inn kre parmi zot, mem seki pa ti pros, inn raprose.
Bann aktivite ti pe termine souvan par enn ti zwe laplaz kouma ris lakord ek fer
zanfan naze, zwe dan delo .
Bann zour kot inn ena lapli finn ousi ena bann aktivite kreativite, devlop
imazinasion bann zanfan ek zot kapasite.
Aktivite andeor lekol interesan. Nou bann zanfan kontan bouze, zwe, amize, koze,
riye.
Mersi a Matthias avek Frederik, nou de kamarad danwa. Zot finn montre bokou
lintere dan prepar bann aktivite avan zanfan arive ek dan deroulman bann aktivite.
Mersi a A.Marie ki finn swiv so group spesial, group zonn, ek mersi a bann gran
zanfan ki finn ed bann animater ek bann lezot pli tipti zanfan.

Animater ADS; Rebecca Perianen
Dat; 18.03.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code