PROZE POTAZE Ki li ete?

Dan Terre de Paix, nou touzour la pou ed bann paran vinn otonom e dibout lor zot lipie, malgre ninport ki difikilte ki kapav gagne.
Akoz sa, an 2012, apre bann diskision lor linportans otosifizans alimenter, nou finn desid pou lans enn Proze Potaze ek nou bann benefisier.
Proze la, li konsern rod bann benefisier, interes zot e donn zot bann materyel zardinaz, setadir, bak, grat, konpost ek semans pou zot komans plante kot zot.
Sa lane la fer 6 an depi ki nou pe amenn sa proze la. Malgre bann difikilte, zame nou pa finn dekouraze. Li inportan pou dir ki ena benefisier ki finn komanse an 2012 e ki ankor pe tini ziska aster la dan proze la.
Malgre ena benefisierzot zanfan nepli dan nou sekter, nou touzour fer swivi ek zot atraver sa proze la.
Kifer finn fer sa proze la ?
Dabor, pou ki bann paran zanfan kiltiv bann bon legm bio pou zot lafami. E si zot rekolte plis ki bizin pou konsome, zot kapav donn lezot fami ou mem fer bann ti lavant kot kapav gagn enn reveni.
Nou finn fer sa osi pou permet enn lien ant Terre de Paix ek bann paran. Nou pa touletan bizin al vizit konsernan zanfan, me osi nou vinn vizit zot pou get zot potaze e nou osi kapav aste legim ek zot.
Sa proze la, apre, finn vinn enn bon metod kominikasion dan plizir fami. Ena paran vreman ena fwa pa gagn letan kominike ek zot zanfan akoz travay, presion, louvraz lakaz, me atraver sa, kan plant enn ti zafer, kan aroze, koz lor la. Kan plant la pe pouse, gagn enn lakontantman, partaz sa an fami. Nou finn trouve ki sa finn bien ed sertin fami. Ena paran ki finn montre zot zanfan kouma bizin plante e aroze, tir move zerb.
Li ti osi, lerla, enn zouti pou bann zanfan ki dan Atelie di Savwar – etandone ki zot ti fer lagrikiltir dan lekol, seki zot ti pe aprann zot ti pe al repet li lakaz kot zot dan zot prop potaze.
Nomb partisipan e so levolision
Nou finn komans avek enn ti nomb, 29 benefisier. Sa lepok la ti ena zis Atelie di Savwar (ADS) ek Gardi e Lekol Maternel, Albion (Centre D’Eveil et du Développement du Jeune enfant et des Parents, CED) e REZIDANS. Nou finn roule ek sa 3 sekter la ziska an 2013 e nou ti mem ariv ziska 82 benfisier.
An 2014 letan bann lezot younit kouma gardri Grand Baie, gardri ek lekol maternel La Valette ek gardri Kid R Kids (prizon) finn kre, nou finn ankouraz bann benefisier pou partisip dan sa proze la e kot nou finn ariv 122 benefisier.
Antretan ena bann benefisier dan diferan younit ki finn sorti dan proze e an 2015 nou ti ena 106 benefisier.
An 2016 – nou finn pran bann nouvo batch kot nou finn ariv lor 135 benefisier.
E la aktielman an 2017 nou ena 102 benefisier.
Nou ena lintansion pou pran ankor nouvo benefisier pou bann ki interese.
Soutien depi sponsor
Nou tenir a remersie sponsor sa proze la ki finn soutenir nou depi komansman. Se PRICE WATER HOUSE COOPERS. Zot finn bien ed nou pou lavansman sa proze la, e nou pa pou fini remersie zot pou sa.
Formasion pou bann benefisier
Bann benefisier inn gagn lokazion partisip dan enn seri formasion apre ki nou finn fer resers pou partaz ek zot.
Bann benefisier ki’nn dan sa proze la inn gagn lokazion partisip dan boukou bann formasion ki nou finn organize.
Enn lalis bann formasion/partaz ki nou finn fer :
1. formasion aloe vera
2. formasion papay
3. formasion bred mouroung
4. formasion konpost
5. formasion gro pwa
6. formasion bann bebet ki anvahir plant
7. formasion lani etwale
8. formasion lor diferan tip later
9. formasion upcycle life bottle.
Nou finn osi amenn bann benefisier vizit bann plas kot zot kapav aprann bann nouvo zafer, dekouver enn nouvo landrwa e fer bann ti aktivite ansam.
Enn ti lalis bann landrwa ki nou finn al vizite:
1. Mapou
2. Marketing Board, Moka
3. Forestry Curepipe
4. Pepinier Cap Malheureux
5. Agriculture Barkly
6. Pepinier La renaissance
7. Exotica.
8. Mushroom Unit
Tou bann benefisier ki finn pass par proze potaze e ki ankor dan proze, finn gagn lokazion dekouver boukou zafer e mo sir aprann boukou kitsoz.
Atraver bann formasion ki nou finn fer, li ti plis enn partaz parski ena boukou zafer, lide ki nou ganie depi bann paran ki deza konpran bien sa metie zardinaz la.

Enn konkour meyer potaze
Pou ankouraz bann benefisier, nou’nn komans organiz bann konkour kot nou demann bann benefisier partisipe. Atraver sa, nou permet zot amelior e devlop plis zot ti potaze e motiv zot bann lezot kamarad, lezot paran.
Nou finn gagn lokazion organiz 4 konkour meyer potaze ziska ler.
2013 – 30 partisipan dan konkour lor 82 benefisier
2014 – 38 partisipan lor 122 benefisier
2015 – 30 partisipan lor 124 benefisier
2016 – 39 partisipan lor 132 benefisier
Anote ki pou sak konkour, TOU partisipan gagn enn sertifika partisipasion, enn semans ek enn plant.
Premie pri gagn enn cash price Rs 3000 ek enn Gift Voucher Rs 2000.
Deziem pri gagn enn cash price Rs 2000 ek enn Gift Voucher Rs 1500.
Trwaziem pri gagn enn cash price Rs 1000 ek enn Gift Voucher Rs 1000.
Nouvo linsiativ avek paran potaze model
Dernie nouvote ki nou finn amene dan sa proze la konsern kreasion enn platform rankont pou bann paran potaze model pou tou bann paran ki sezir fer bann partaz e al pli lwin dan zot proze. Pou sa, nou ti ena enn rankont le 05.05.2017 dan Jardin D’Eveil, kot bann paran prezan inn kapav bien dir seki zot pe atann depi Terre de Paix e vis versa.
Enn de ti foto premie rankont proze potaze model ki nou ti
Malgre ki enn moman ti ena lapli, nou pa vinn dekouraze e finn kontinie nou ti rankont ti ena osi enn zoli lekzersis plant may. Etandone ki kann dan kwin ‘to taste’ dan jardin d’eveil ti’nn pare pou lakoup, bann paran inn kase pou manze.
Bann zanfan ki ti akonpagn zot paran inn profit labirint, mem bann paran inn bien apresie sa labirint la. Tou dimounn ki ti la inn reviv inpe zot lanfans atraver bann zwe ki ena dan zardin e inn apresie ki’nn fer sa rankont la dan enn de bann pli zoli plas ki ena dan lorganizasion.
Nou lapresiasion
Nou gagn gro lapresiasion kan nou al fer vizit kot nou trouv bann zardin bann benefisier bien ver. Sa fer nou plezir osi kapav aste bann legim bio avek zot pou nou prop konsomasion. Bann paran mem apresie ki zot fami kapav manz bann bon legim ki plante ek lamour e ki zot fami pe kapav degiste.
Tousala pou dir ki sa proze la, li enn proze ki pa pou tombe. Nou la pou kontign motiv bann benefisier kan ena bann dekourazman. Koumsamem zot resi remont lapant kan zot mazinn linportans plant ek manz bon legim.
Nou tenir a remersie tou bann benefisier pou zot partisipasion dan sa proze la.

Presentation2 potaze 2Nou espere ki atraver sa proze potaze model ki nou finn met anplas la, nou pou kapav plis ed bann benefisier dan lavansman zot proze e ki atraver zot nou kapav plis motiv bann lezot benefisier pou al de lavan zot osi.

Presentation 1 potaze 1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code