Rankont Potaze Model

Lekip Potaze Model, li enn ti group dan gran group Proze Potaze. Zot bann benefisier ki ti bann gagnan konkour e ki touzour anvi aprann bann nouvo zafer e osi partaz zot konesans ek lezot.
Sa fwa la, nou ti zwenn dan Zardin Devey, Terre de Paix kot nou finn koz inpe lor bann bienfe pomdeter.
Mersi Agricultural Marketing Board ki finn donn nou semans pomdeter, e nou finn partaz ek tou bann servis Terre de Paix pou kapav fer lexperyans plant pomdeter.
Queency, animatris Zardin Devey, finn fer enn zoli travay resers kot finn explik tou bann bienfe pomdeter bann paran. E pandan diskision, ena paran finn partaz ek nou ki zot pa konn zis pomdeter me pom de ler. Sa ti interesan parski ena lezot benefisier ki pa ti konn sa. E finn ena bann kestionman, ena ti krwar pe badine. Lerla paran la finn explike, ki pom de ler la, li enn fami ek pomdeter sof ki li pa pous anba later, me lor enn pie. Akoz sa apel li pom de ler.
Apre sa, nou finn plant pomdeter ansam ek bann paran. Sakenn konn bann teknik kouma pou plante, e nou finn esey teknik ki nou ena e osi teknik ki enn paran finn dir nou. Setadir plant seki pe zerme an antie, e koup lapo kot pe zerme la e plant zis sa.
Apre sa, Queency finn osi explik bann paran verbalman kouma fer provin.
Bann paran inn bien apresie. Mo les zot tou apresie bann foto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code