Rapor Seminer Demi Zurne Grup Lider

Merkredi 16 Novam 2016 CED Albion.
Responsab Georges Legallant, Anne Marie Joly.

Enn zoli demi-zourne refleksion e enn bon moman lwazir.

Rankont avek group lider ti fer dan Atelie di Savwar, 6 lider lor 11 lor lalis ti reponn prezan. Felicia, Enola, Stacey, Damien, koushal, Gael.
Nou finn koumans avek enn ti milo, dipin ek fromaz kouma ti dezene. Answit, depar pou CED Albion. Georges Legallant ti al avan pou prepar lasal ek organiz tou dispozision neseser pou bon derulman aktivite ant 9 hrs 00 ziska 16 hrs 00.
Inovasion sa fwa-la, se bwat nwar, dan lakel ti ena 10 MO, ki sak lider finn pran devan laport kouma enn tiraz osor avan rantre. Sakenn finn swazir par azar enn mo, finn get mo la, reflesi touzur ziska ler arive pou amenn deba e lopinion. Sa pou permet kone ki lafors e ki febles lider reprezante, ki zot propozision si posib.

Finn met zanfan an 2 group, enn seki kapav debriye lir ek enn inpe mwin konn lir program ant zot e sey konpran deroulman pou poz kestion kot ena dout. Sa ti enn bon lekzersis. Apre animater finn lir a ot vwa program lazourne.
Pou fer zanfan lir, animater ti ekrir lor Waytbord parol bizin dir pou konfirm zot langazman anver ADS pou 2017. Enn par enn sakenn finn deboute ek finn fer enn aksion solonel pou donn sinifikasion parol ek aksion, pou donn meyer de zot mem, sa osi ti enn moman bien serye.

Presentation1 group leader 1
Moman pli profon inn arive kot sak lider atour derol finn tir so mo, dir li a ot vwa ek exprim so lopinion .Ti inpe difisil odepar, kot par azar finn ena 3 tifi ek 3 garson, 2 lekip finn konstitie.
Explikasion pou partisip aktivman, bien inportan. Finn kumans avek group tifi.
Mo No.1: ZOURE
Eski pu kapav anpes enn zanfan zoure, fer wadire pa tande, met koton dan zorey, pa kapav les sa kontinie.

Presentation 2 Group leader 2
Dapre reflexsion bann lider, Sa mo la konsidere kouma enn febles, enn mank respe anver animater, anver nou lekol. Li enn mo ki konsidere kouma negativ.

Mo No.2: LAGER
Lager li partou, dan lavi, dan travay, dan lafami, lager dan lemond, lager li kapav deklanse par :- dominasion, zaluzi, palab, fer ipokrit, lager li fer per, fer tromatize, li amenn laenn, vanzans, lamizer, tristes.
Enn move aksion, enn move pratik, enn move lemosion ki amenn destriksion imin ek lemond. Pou fer riye zot dir dan lekol ena lager mari, lager fam. Sa se reflexion bann lider.

Mo No.3: RESPE
Mank respe anver manze kan nou dezene ansam, konportman difisil anver animater, anver lekol atraver bann aksion kouma anbrase dan lakur lekol. Ena kitsoz ki prive. Bizin inpe plis polites, respe nou mem dabor, pou ki lezot respe nou, se konsta zanfan.

Mo No.4: REGLEMAN
Si pa swiv regleman ena konsekans, ena enn pri pou peye, parey k ouma kan rant tar lakaz gagn pinision. Dan ADS desizion pou pa tenn seve, bizin ena enn sel regleman, pa 2 pwa 2 mezir. Sa li kapav kree dezord, koler, fristrasion
Donk, Mo 3 ek 4 konsidere kouma mo pozitif ki neseser dan lavi.
Mo No.5: FIME
Sa fer zanfan fer ti group, ris kamarad andeor lakour lekol, sorti pou al aste sigaret, defie regleman, bizin ena sanksion kouma al lav lasiet. Fime li konsidere kouma enn aksion negatif e pou lasante e pou pou limaz ADS.

Mo No.6: DISIPLINN
Bien inportan, dan ADS ena disiplinn zanfan pa respekte li, dan tou plas ena disiplinn, dan liniver, dan lamer, dan bwa, lor later,alor nou pa kapav sape. San disiplinn ki pou arive? Bizin kontinie plis lor-la.

Etan done ki ti ena lezot MO, kinn reste dan bwat, nou finn gard zot pou kontinie pou larantre 2017, pou servi sa 10 mo la kouma topik diskision sak rankont ki lider pou fer.
Apre enn ti brek 15 minit, finn repran, konsernan nou 3 aktivite kolektif, lasanble, dezene, rekreasion.
Lasanble , tou zanfan dakor ki bizin ena lasanble. Kifer? Akoz li amenn regroupman, partaz linformasion, revi lapres, kone ki pe pase dan landrwa dan pei. Instriksion ofisiel, rekord prezans, ti kestionn tousala, eski sa mars bien, kot ena problem, kouma kapav inklir animasion kouma sante, poem, instriman pou egey lasanble-la.

Dezene, so linportans pou lekor imon, respe anver manze, depi kot li sorti, ki kalite travay ena ladan avan nou kapav konsom li. Seting latab, partisipasion group, travay lekip, lim pou enn pla, servis apre dezene, propte, lizienn, sirveyans, pasyans anver lezot zanfan ki pa swiv regleman.
Rekreasion, zwe lib, karom, domino. Pa fime, pa drage, pa sove al labutik, finn ousi koz lor limit ki bizin respekte.

Eleksion
Elir sekreter : Stacey Jouana ek Prezidan : Damien Melidor.
Enn ti kado a tou lider prezan, Dezene ansam, deser, zi. Prepare par cook CED Lata.
Tou lider finn kontan ek finn dir Zwaye Nwel e Bonane.
Nou tou prezan finn met lord, avan depar lamer Albion.
Tou finn pas bien lamer, zanfan inn naze, sou sirveyans 2 animater prezan Georges Legallant ek Anne Marie Joly.
Nou finn dekale 15.30 P.M, pou marse ziska bistop.
Orevwar .

Anne-Marie Joly, Georges Legallant
Pu ADS Nov 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code