Renion Paran Atelie Di Savwar / SEN School

Rankont avek paran pou sa 3eme trimes-la ti fer Vandredi 23 Septam 2022. Ti
enn renion bien pozitif dan lansanb.
Ti ena prezans 17 paran ki’nn montre nou zot motivasion pou kone seki pe pase dan lekol. Paran rezidans – Non rezidans finn fer konesans inpe plis ki dabitid.
Ti ena enn introdiksion par kordinatris Patricia, ki finn explike kouma renion pou deroule, ki bann pwin lor azanda, depi regleman , disiplinn, lekol spor klib med ek plasman bann zanfan 16+, prezantasion nouvo Animater.
Apre dan lakour nou finn introdwir sesion lexersis, enn mwayin pou bare kont Covid19 ki ankor pe domine dan pei.Tou finn bien partisipe, paran e animater.
Finn inove par servi nouvo mwayin prezantasion dir nom ek fer enn grimas. Paran finn bien kontan partisipe, sa finn met paran alez, bien kontan, bien riye.
Ti enn fason kordial ki permet paran rant dan mood cool ek finn permet renion deroul tre bien. Progress sheet inn sirkile e finn ena kestion.
Ti donn lokazion paran zwenn bann animater individiel lor diferan laspe konsernan zot zanfan nou striktir lekol.
Sanzoubliye enn ti goute!

Anne-Marie
29 Septam 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code