Renion paran e formasion par NEF e AILES lor HIV dan Flacq

Gardri Les Mirabelles Flacq ti fer so renion paran le 04 Zin 2018. Sa zour la nou ti ena gran plezir akeir 2 represantan NEF ek osi lasosiation A.I.L.E.S. Erezman sa zour la nou ti ena enn gran nomb nou bann paran ki ti bien interese.
Ofisie NEF inn donn enn ti explikasion lors bann kriter seki enn dimounn li elizib ek osi ki bann demars bizin fer.
Lasosiasion A.I.L.E.S zot inn fer enn formasion lor HIV: HUMAIN IMMUNO- DEFICIENSY VIRUS. Zot ti amenn zot prozekter ek zot ti fer zot formasion dan enn zoli lambians. Zot inn mem fer tou paran fer enn zwe pou personn pa dormi, zot pa santi formasion la lour. Apre formasion nou’mn sir ki zot tou inn kone ki ete sa sida ek kouma nou kapav gagn li ek ki nou bizin fer pou protez nou mem. Zot inn mem partaz bann preservatif.
Ti ena enn moman pandan zot formasion akot ti ena enn silans total. Bann la ti pe koz lor kouma enn ti baba gagn sida: se dan vant mama la mem ek osi atraver so dile maternel e pandan lakousman. Boukou paran inn poz kestion, zot ti ena sa lanvi konn plis la. Seki sagrinan ladan se enn ti baba mem si li ena VIH li pa kapav fer oken pikir tan ki li pa gagn 2 ans.
Ti enn zoli partaz ki nou’nn gagne depi sa lasosiation la, enn gran mersi a zot. Nou bizin touzour pa get bann dimounn ki seropositif avek enn move regar, zot osi zot bann dimounn. Tou dimounn ena droit a enn respe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code