RENOVASION ATELIE DI SAVWAR…dekrir par Patricia Ramjeet

Ver mi zilie sa lane 2014 la, Atelie di Savwar finn komans gagn enn nouvo look. Apre plizir lane, finn deside pou donn enn lot koudey bann lasal kot zanfan travay ek an zeneral tou linteryer sa batiman la.

Finn komans par gete ki kouler pou met lor bann miray par rapor ek bann zanfan pou donn zot lanvi pou rant dan zot kwin kot fer laktivite ek anmemtan pou amelior zot nivo konsantrasion.Nou kone ki bann kouler ena enn rol importan lor nou limer ek nou konportman.Sak animater inn gagn lokazion swazir 2 kouler ki li kontan ek ki li panse aproprie pou so lasal. Bann kouler bien interesan ki finn servi pou sak lasal ek koulwar.Dan lasal ordinater ek dan lasal kreativite animater la inn opte pour enn ‘bleu lavande’ek ‘cœur frappe’(sa kouler la enn melanz roz ek mov).

20140926_101329

La kot bann zanfan fer ‘arts & crafts’ kouler oranz inn prime ek lor 2 lot pano finn met kouler ‘jaune d’orient’.

20140926_101405

Koulwar batiman lao li ‘ ver limon’ parey kouma lantre batiman a letaz.La kot nou appel kwin animater, kordinatris inn swazir kouler somone ek tou bann laport finn penn kouler oranz.

Kouma nou kone bizin ena dezord pou ena lord. tou ti paret anba lao..misie Eddy inn travay boukou..Dan granlasal anba finn gard ble ki ti deza ena ek finn met enn lot ‘bleu nuage’. Sa de kouler ble la fer bote sa lespas la kot ena enn kwin patisri akote ki finn pintire ‘bleu lavande ousi’.

Bon manze prepare dan lakouzinn ek responsab la inn swazir kouler ‘vert pomme’ ek finn fer ousi inpe sanzman onivo bann laport ek lafnet kot ena velkro.

20140926_101821
Ena tablo ki finn renove pou dekor bann lespas lor miray ek dan leskalie finn met kouler ‘scarlet’(rouz)
Twalet ek saldebin kot tifi ek garson, zot kouler oranz.
‘Pour couronner le tout’, ena animater ki’nn fer zoli mobil bien kolorye pou anbelir zot lespas.
Pou konklir mo pou dir ki bann kouler varye li reflet ousi diver kapasite bann zanfan ki frekant atelie di savwar pou dekouver ek montre zot talan

20140926_101609
Nou ti pou kontan dir enn gran mersi a Aurelie Pont, enn ansien stazier depi La Suisse ki inn fasilit nou demann finansman opre FONDATION MICHEL ZUFFEREY, an Suisse.

3 thoughts on “RENOVASION ATELIE DI SAVWAR…dekrir par Patricia Ramjeet

  1. mary

    get kuma ennn zoli mariaz kuler fer enn extra diferans dan enn landrwa; mo adore!sa fer mwa rapel kan mo gran garson kreschen ki enkor lekol maternel e li ti fer enn zoli desin lakaz e ki li ti dir mwa ki li anvi enn lakaz ” de toutes les couleurs”.Bravo zot tou.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code