Selebrasion 1er Me, an-loner tou bann travayer

Fet travay permet nou aprann konn valer travay.
Lor sa selebrasion la, bann zanfan lekol specialize atelie di savwar finn rakont
seki zot finn tande lor radio –Televion. Ena finn akonpagn zot paran miting ek al bor lamer apre.
Finn Koz lor diferan sekter travay, me pa tou ki montre lintere sirman akoz zot
pa tro konpran sa mond-la.
Exsepte zanfan 16+ ki an formasion pou al zwenn marse travay, ki’nn partisip
plis an-profonder.
Sa finn permet abord tematik travay depi diferan sekter travay, diferan lapey
gouvernman, prive , servis esansiel, travay ki misie ek madam fer .
Sa finn motiv zanfan pou partaz zot konesans veki pandan vakans al donn
koudme tonton, travay mason, travay dan magazin, travay netway pisinn, donn
koudme dan karo melondo avek fami. enn pros ou mem ar vwazin.
Evidaman laz ek drwa pou travay apartir 16an ti vinn size diskision.
Bokou kestion finn poze lor ki zot pou swazire, ki metie ki ena pou bann zenn.

Anne-Marie
24 May 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code