SELEBRASION ZOURNE ALIMANTASION 16 OKTOB E ZOURNE REFI LAMIZER 17 OKTOB

Atelie di Savwar, lekol specialize dan Albion finn selebre seki nou apel Zourne Mondial Alimantasion.Dan sa kontex la, finn ena enn rankont avek bann zanfan gramatin. Animater finn koz lor manze limem, ki kalite nou manze, ki kantite. Finn abord linportans enn repa ekilibre. Finn abord ousi linportans nou ena enn ti zardin, nou plante ek nou konsom bio.
Nou finn pran ousi lezanp lor bann dimounn lontan kan zot ti nouri zanimo pou zot prop konsomasion.

Zordi zour manze kout bien ser.
Ena enn poursantaz dimoun ki pa manze kouma bizin.
Sa tematik alimantasion la li ena ousi enn lien avek lamizer.
Popilasion dan moris bizin trouv bann mwayin pou eradik povrete kote alimantasion.
Dan nou lekol, zanfan finn plis diskit lor nitrision limem.
Merkredi 16 Oktob la, animater avek zanfan finn prepar patat pou ti dezene, farata avek kari
ziromon, somon, gro pwa, pima kraze, avek enn bon vinday pwason pou dezene. Enn manze ki depi
zenerasion an zenerasion trouve dan lafami morisien. Anmemtam montre zanfan depann lor zot
mem avek seki ena otour zour.

La zourne 17 oktob, finn marke dan nou lekol par bann dokimanter lor lapovrete inpe partou dan
lemond.
Animater finn ousi fer zanfan al atraver bann lartik dan zournal. Enn lot fason pou konsiantiz zanfan
lor sa tematik la.
Mem dan lexpresion lamizik, dan bann sante, ena bann mesaz for pase. E zanfan bien kontan ekout
lamizik, bien kontan sante.
Ena pei zanfan mor san manze. Depi tipti, zanfan bizin aprann pa fer gaspiyaz, aprann ekomomize,
aprann partaze.

Sak lane Atelie di Savwar pou kontinie ansam, avek bann zanfan, fer sansibilizasion.
Fode tou dimounn santi zot konserne pou atak sa problem la, pou ki enn zour arive vremem eradik
Lapovrete, soulaz sa bann dimoun, ki pe viv sa bann sitiasion la toulezour.
Mersi a tou bann animater ek zanfan ki finn kontribie dan sa 2 zour inportan la.

Animater Ads: Patricia Ramjeet

Dat: 17.10.19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code