Seminer Paran zanfan ADS

Dernie semenn vakans, Zedi 9 Out, Atelie Di savwar (ADS) finn organiz enn seminer pou tou paran zanfan rezidans. Tem seminer ti ‘Responsabilite paran dan reisit zanfan’.
Seminer ti koumanse 9er30 pou termine 12hrs.30. T fer sa dan lasal formasion Terre De Paix. Paralelman, ti organiz plizir latelie pou zanfan ki zot responsab ti dan seminer.
La kapav dir, tou zanfan finn profit sa moman-la ansam ek lezot kamarad ki dan lezot fami dakey, rezidans tifi, youth home garson.
Lobzektif sa seminer-la se pou gagn plis inplikasion tou responsab rezidans dan lavi skoler zanfan ki sou zot responsabilite.
Georges Legallant, animater ADS e Patricia Ramjeet kordinatris ti swet bienveni 12 responsab prezan. Patricia Ramjeet ti remet enn fayl sakenn responsab prezan e li’nn esplike kouma demi zourne seminer pou deroule.
An paralel, tou staff ADS finn partisipe pou fer sa aktivite-la enn reisit.

Animater ADS finn partisip an- ekip pou roul lakwizinn prepar dezene, zi, anim bann latelie e anim sesion.
Animater ADS finn asir plizir latelie, aktivite, kreativite pou tou lekip zanfan prezan. Ti ena aktivite kouma spor avek Pran Seetohol , lamizik avek Mitchwel Louis, desin, lapintir avek Prisca Valois Seevathian. Pou bann pli tipti zanfan ti ena aktivite special avek Claudine Beauyeux.
Seminer ti demare avek enn zoli pies Poetik, enn tradiksion Jacques Prevert ‘Le Cancre’. Poem ti lir par Anne-Marie Joly. Jean-Margeot animater ADS ti ena responsabilite ekrir lor kitchen paper e white Board tou bann zoli lide ki sorti amezir deba pe deroule.
Ti montre enn dokimanter, enn temwayaz ‘Laetitia Sauvage’ enn ado ankoler, ki a laz 16 an ti exkli depi sistem ledikasion. Li kontan lari, ziska mem gagn ‘court order.’ Me se kan li finn gagn respe bann adilt ki sa finn sanz boukou kitsoz dan so lavi toulezur. Respe adilt finn permet li pran enn nouvo depar.
Laz 18 an, enn deziem sans reaparet dan so lavi e li finn konn sezi sa moman la pou li fer so swa dan lavi.

Enn nouvo depar ki’nn fer li angaz li dan benevola, ek plis ankor fer sa vinn so metie, setadir enn konba pou soutenir tou ado ki an dikfikilte avek konportman difisil.
12 paran finn get fim-la an 3 letap. Apre sak letap finn ena diskision ek partaz konesans Dan enn latelie ti ena enn travay kreativite, kot sakenn ti apele a fer enn desin, lor enn fey papie an form petal, ki ti reprezant zot mem, kalite zot ena. Apre finn met tou ansam pou form enn fler avek sakenn so kalite, enn zoli travay bien profon e kolore. Seminer finn termine, sakenn finn donn so apresiasion lor seminer, tou dimunn ti bien satisfe.
Apre seminer finn ena enn dezene an komin, zanfan, paran, animater. Finn konsolid sa zoli partaz lide, kreativite, lamitie.
Atelie Di Savwar
14.08.18
Anne-Marie Joly

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code