Seminer refleksion/Kreativite pou group lider ADS

Atelie-Di-Savwar finn inove pou sa 2eme trimes-la, enn sanzman dan lapros travay avek group lider.
Aktivite ti deroule dan gran lasal ADS Lindi 22 Ziyet 9h30 a 2h30.S a zour la ti ena 6 zanfan lor 9 ki ti finn fer deplasman ver Albion.
Program: nou ti ena kouma lobzektif pou kree poster mobil avek slogan ki permet adres sitiasion difisil. Pou komanse sak lider ti bizin prezant li, me an ekri ek met li dan enn Kad, ki’nn koupe, dekore, pou montre so profil, so langazman kouma enn lider ADS pou larantre 3eme trimes. Sa ti enn bon depar, antouzias net.

Pou abord inpe pli profon, nou finn reflesi ki gro difikilte nou ena pou fer fas.
Finn reflesi lor regleman ek disiplinn. Apre konversasion ek lide sakenn sa finn permet nou deside pou travay nou poster-mobil kont langaz vilger, kont fime dan ler lekol e kont kit lakour lekol.
Bi : Servi slogan poster-mobil pou kapav fer tou zanfan reflesi ek azir par rapor a konportman difisil ki met zot lasante ek zot lavi andanze. Ankor enn fwa bravo a zefor sakenn prezan pou so kontribision.


Rol e langazman :Sak lider ena diferan potansiel ki enn atou pou servi pou perform pandan lasanble. Seki kapav lir, fer so poem, seki konn servi instriman, ravann , triyang pou montre so talan, enn ti demonstrasion fizik avek boul kouma enn esofman sportif e biensir nou finn pans tousala anlien ar tematik Healthy Planet.
Nou finn dezene ansam, finn termine par enn pas pas laparol lor sakenn so apresiasion sa lazourne la.
Ti bien pozitif, Kreativite top, boukou motivasion. Aprann e kree anmemtan.
Nou donn randevu pou nou prosenn aktivite Zedi 7 Ut. Nou pou al vizit lekol Naval Pte aux sables, e direksion lamer.

 

Lazourne ti ankadre par Mis Prisca e Mis Anne-Marie (responsab Group Lider).
ADS 2018-07-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code