Sexialite dan Les Mirabelles Grand Bay

Bann zanfan maternel Les Mirabelles Grand Bay inn fer aktivite lor sexialite kot zot inn bien partisipe ek montre zot lintere lor sa size- la.
Pou koumanse, mo’nn tir mo desin seki ena enn garson ek enn tifi san zot linz lor la. Avan ki mo koz kitsoz mem, bann zanfan inn koumans dir “mis parti prive”, “mis enn garson” “mis enn tifi” “mis bizin dir stop”. Kan mo’nn tann sa, mo’nn extra kontan mo-mem kot mo pa ti atann mem bann nouvo zanfan ki’nn fek rant lekol pou partisipe.
La, mo koumans mo konversasion, mo montre zanfan desin tifi mo dir sa se en tifi sa so parti prive. La mem ki nou pipi. Mo fer parey pou garson. Lerla mo dir zanfan ki nou bizin gard nou parti prive prop, bizin begne ek met linz pou protez li. Okenn tifi pa tous garson ek okenn garson pa tous tifi sirtou zot parti prive. Si kikenn tous zot bizin dir STOP ek al dir mama deswit. Mo’nn osi dir zanfan ki nou dir sa parti PRIVE akoz li prive ek prive vedir zis pou nou! Apart nou, person pa bizin al laba. Ek la bann zanfan inn ekout mwa, zot ti bien konsantre.

Mo deziem etap, mo deman zanfan pou desinn zot avek zot parti prive. Apre ki zot inn fini zot inn pran kouler rouz zot kolorye kot bann dimoun pa bizin tousszot. A mo gran sirpriz, mo’nn gagn bann desin extraordiner. Bann zanfan inn fer zoli desin ek inn bien fer zot koloryaz tou. Ena enn tifi ki ti kolorye antie so desin, mo ti krwar ki li pa pe kone ki bizin fer. Kan mo demann li kifer li fer sa, li reponn “mis mo pa kontan kan kikenn tous mwa kit plas”. Ek la mo’nn kontan ki sa aktivite-la inn osi ed zanfan pouexprim li-mem atraver desin.
Lobzektif sa aktivite-la se pou ed zanfan protez li-mem, konn kouler, konpran kiete sa enn parti prive ek kifer nou dir sa “parti prive.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code